รับมอบทุน ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563

รับมอบทุน ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงศ์ ได้นำเงินมามอบเพื่อสมทบกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563 ซึ่งนายแพทย์สุรพงษ์ ได้บริจาคเงินสมทุบกองทุนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา พร้อมทั้งคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ

On Thursday 23 January 2020, Suraphong Amphanwong, MD visited the Department of Library Science to contribute to Professor Suthilak Amphanwong Endowment Fund as a part of his annual contribution. In this occasion, Assistant Professor Dungkamon Na Pompetch, associate dean of Faculty of Arts, Assistant Professor Dr.Songphan Choemprayong, department chair, and faculty members were present to welcome his visit.

รับมอบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี ประจำปี 2562

รับมอบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ทายาทผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นำโดยคุณเรณู สุรวดี และคุณศุภมิตร สุดสัตย์ เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เพื่อมอบเงินสมทบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดีประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ดูงาน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

รับมอบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี

รับมอบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ทายาทผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นำโดยคุณเรณู สุรวดี และคุณศุภมิตร สุดสัตย์ เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาเพื่อมอบเงินสมทบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์และเป็นการช่วยพัฒนางานกิจการนิสิตของภาควิชา