นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงศ์ รับมอบของที่ระลึก จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงศ์ ได้นำเงินมามอบเพื่อสมทบกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563 ซึ่งนายแพทย์สุรพงษ์ ได้บริจาคเงินสมทุบกองทุนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา พร้อมทั้งคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ

กองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รวบรวมเงินที่มีผู้บริจาคในงาน “ฉลองอายุครบ 60 ปี ของศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ดูงานฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในประเทศ หรือต่างประเทศ แก่อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  2. เพื่อเป็นทุนอุดหนุน การวิจัย หรือค้นคว้า เพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
  3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานด้านบรรณารักษศาสตร์ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ท่านใดที่สนใจจะร่วมสมทบกองทุนศาสตราจารย์ สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ สามารถติดต่อได้ที่ 02-218-4817 หรืออีเมล

นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงศ์ ร่วมถ่ายรูปกับรองคณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

On Thursday 23 January 2020, Suraphong Amphanwong, MD visited the Department of Library Science to contribute to Professor Suthilak Amphanwong Endowment Fund as a part of his annual contribution. In this occasion, Assistant Professor Dungkamon Na Pompetch, associate dean of Faculty of Arts, Assistant Professor Dr.Songphan Choemprayong, department chair, and faculty members were present to welcome his visit.

Professor Suthilak Amphanwong Endowment Fund was established in 1983 in occasion of the Professor Amphanwong’s 60th birthday anniversay. The purposes of this fund include:

  1. to promote study, research, visit tour, training, and conference meettings in relation to library and information science and related issues both in domestically and internationally for Department of Library Science’s faculty members,
  2. to support research and study towards master’s theses in librarianship, and
  3. to support the publications in librarianship or other related issues.

If you would like to contribute to Professor Suthilak Amphanwong Endownment Fund, please contact +66(2)218-4817 or email .

รับมอบทุน ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563