บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักอ่านด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS Journal Club) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ บรรยายโดยคุณมณฑล กาญจโนฬาร หัวหน้าโครงการ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 609 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

เสวนา: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด

เสวนา: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด: ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาปัจจุบัน” ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 – 15:00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LIS Journal Club ตอน รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร

LIS Journal Club ตอน รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:00 น. ที่ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี เป็นการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร โดย ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา งานวิจัยชิ้นเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น