farmer_of_bangladeshขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายและพูดคุยทางวิชาการอย่างไม่เป็นทางการ (LIS Journal Club) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:00 – 13:00 น. ที่ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร โดย อาจารย์ ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา งานวิจัยชิ้นเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/infobehavioroffarmers/ หรือสามารถเข้ามาร่วมงานได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

LIS Journal Club ตอน รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร