การเรียนรายวิชา 2206353 เสวนาบรรณาธิการ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
*** สำหรับบุคคลภายนอก ***

1. ผู้สนใจทำจดหมายถึงหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ แจ้งความประสงค์ ต้องการศึกษา รายวิชา 2206353 เสวนาบรรณาธิการ โดยประเมินผลการเรียนเป็น S/U ระบุ ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอีเมลให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อและนามสกุลหลังรูป)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายและเอกสารประกอบการสมัครเรียนมาที่:

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(กรุณาวงเล็บมุมซอง “สมัครเรียน รายวิชาเสวนาบรรณาธิการ”)

หรือนำส่งด้วยตนเองที่:

คุณมนัสชยา ชนะประเสริฐ
ห้องธุรการภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (ห้อง 823)
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-218-4817

2. ภาควิชาฯ แจ้งเลขประจำตัว พร้อมรหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนเรียน ผ่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ (ประมาณต้นเดือนมกราคม 2561)  เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(www.reg.chula.ac.th –> เข้าสู่ระบบ –> ลงทะเบียนเรียน / ข้อมูลส่วนบุคคล)

3. ผู้สนใจจ่ายค่าเล่าเรียนจำนวน 8,500 บาท
ที่งานคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจามจุรี 5
(ภายในสัปดาห์แรกของการเรียน)
4. กำหนดการเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา

4.1 กำหนดการเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (8 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2561)
– วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 401/16 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

4.2 เนื้อหารายวิชา
– ทักษะการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การใช้เหตุผล การรับฟัง และการวิเคราะห์ทัศนะของผู้อื่น การวิเคราะห์ข่าวสาร การผสานความคิด และการนำความคิดเห็นมาใช้ประโยชน์ในฐานะบรรณาธิการ

4.3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้เรียน:
– สามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานในฐานะบรรณาธิการได้อย่างมีเหตุผล
– สามารถวิเคราะห์และผสานทัศนะของผู้อื่นกับความคิดของตนเองเพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ

4.4 ตัวอย่างกำหนดการเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ครั้งที่

หัวข้อ / เนื้อหาที่เรียน

1

แนะนำรายวิชา การจัดการเรียนการสอน มอบหมายงาน

2

เสวนา ความคิด ความคิดเห็น และการสังเกต ในฐานะบรรณาธิการ

3

เสวนา การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และภาษาตรวจแก้ต้นฉบับ

4

เสวนา เรื่องการรับฟังความคิดเห็น และรับฟังสิ่งอื่น ๆ

5

เสวนา การเสนอแนะในข้อเขียนและต้นฉบับของผู้อื่น

6

เสวนา พฤติกรรม ปฏิกริยา การโต้แย้ง การประนีประนอม

7

เสวนา เหตุผลทางภาษา

8

เสวนา การใช้ภาษา พูด และเขียน

9

เสวนา บรรณาธิการอาชีพ และบรรณาธิการสมัครเล่น

10

เสวนา ต้นฉบับที่หนึ่ง ที่สอง และการตรวจแก้หลายครั้ง

11

เสวนา การใช้ชีวิตในฐานะบรรณาธิการ

12

เสวนา ความคิดและความรู้ใหม่เรื่องหนังสือ

[pdf]https://www.arts.chula.ac.th/libsci/wp-content/uploads/2017/11/การเรียนรายวิชา-2206353-เสวนาบรรณาธิการ.pdf[/pdf]

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การเรียนรายวิชา 2206353 เสวนาบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก