ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ ภาครัฐ” โดยอาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา งานวิจัยนี้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การประชาพิจารณ์จะจัดผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ในศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9:30 – 11:30 น. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันระดมความห็นในการพัฒนาระบบการส่งมอบและประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุที่เหมาะสมกับบริบทภาครัฐ ประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/tTmNuxaYN3Gh7ofp9 หรือ QR Code ในโปสเตอร์ โดยผู้วิจัยจะจัดส่งลิงก์ Zoom ให้ท่านก่อนกิจกรรมต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัยและการประชาพิจารณ์ เข้าถึงได้ที่ https://url24.me/UbMpF

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ “การพัฒนาระบบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ ภาครัฐ”