เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายนที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายาได้เข้าร่วมการประชุม the 9th Annual Conference of the International Council on Archives ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จัดโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives – ICA) และได้นำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อ “Turning Theories into Reality: Considering New Archival Appraisal Strategies for Thai Public Sector” ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลโปสเตอร์ที่โดดเด่นเป็นอันดับที่ 2 สำหรับการประชุม ICA Roma 2022 จากโปสเตอร์ทั้งหมดจำนวน 67 ชิ้น การนำเสนอในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาระบบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุภาครัฐ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

On 19 – 23 September 2022, Dr. Naya Sucha-xaya participated in the 9th Annual Conference of the International Council on Archives (ICA) organized by the National Council on Archives in Rome, Italy. She presented a poster entitled “Turning Theories into Reality: Considering New Archival Appraisal Strategies for Thai Public Sector” and was awarded the second place for the most outstanding poster in ICA Roma 2022 among 67 posters. This presentation is part of the ongoing research project “Development of Archival Appraisal System for the Public Sector” supported by the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.

อาจารย์ ดร.นยา ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์จากการประชุม ICA 2022