ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “สู่ ‘ประวัติศาสตร์วิถี’ ในทฤษฎีภาพยนตร์: ประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาพยนตร์ในบริบทโลก ‘Global South’”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “สู่ ‘ประวัติศาสตร์วิถี’ ในทฤษฎีภาพยนตร์: ประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาพยนตร์ในบริบทโลก ‘Global South’” (The “Historical Turn” in Film Theory: Film Historiography of the Global South) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 19:00-20:30 น. วิทยากร คือ ผศ.ดร.ปาลิตา จุนแสงจันทร์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ เป็นนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขา Asian and Middle Eastern Studies ที่ University of Minnesota หลังจากอาจารย์บรรยายเสร็จ จะมี discussion panel มาร่วมถกงานของอาจารย์ ซึ่งแต่ละคนเป็นแนวหน้าในแวดวงภาพยนตร์ศึกษาและภาพยนตร์วิจารณ์ของไทย ผู้ที่สนใจด้านภาพยนตร์วิจารณ์ ทฤษฎีภาพยนตร์ ภาพยนตร์ไทยยุคแรกเริ่ม รอรับชมทาง Facebook Live เพจ […]