เกี่ยวกับคณะ

คณะอักษรศาสตร์

สถาบันวิชาการขั้นสูงที่มุ่งบุกเบิก ค้นคว้าพัฒนา ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการของสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้น คณะอักษรศาสตร์

ตั้งแต่ 2459

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางศิลาฤกษ์ ตึกบัญชาการโรงเรียน ข้าราชการพลเรือนฯ (ปัจจุบันอาคารมหาจุฬาลงกรณ์) เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๕๘ และทรงสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๕๙  

สัญลักษณ์ประจำคณะ

ประกอบด้วย 4 อย่าง ได้แก่ พระสรัสวตี: เทวีอักษรศาสตร์ ตราสัญลักษณ์หนึ่งร้อยปีอักษรศาสตร์ สีเทา และชงโค

สีเทา

สีแห่งสติปัญญาเป็นสีประจำคณะอักษรศาสตร์
รหัสสีสำหรับงานออกแบบ: HEX #99999A

คณะอักษรศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการขั้นสูงที่มุ่งบุกเบิก ค้นคว้าพัฒนา ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการของสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ความภูมิใจ คณะอักษรศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ

บุคลากรและนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลมากมาย เช่น ศิลปินแห่งชาติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลต่างประเทศ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นต้น

คณะอักษรศาสตร์เป็นผู้นําในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม