ทำเนียบคณบดี

ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี

พ.ศ. ๒๔๖๑–๒๔๖๘

พระดรุณพยุหรักษ์

พ.ศ. ๒๔๖๘–๒๔๗๐

พระยาภะรตราชา

พ.ศ. ๒๔๗๐–๒๔๗๕

ศ.ม.จ.รัชฎาภิเศก โสณกุล

พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๔๗๘

ศ.หลวงพรตพิทยพยัต

พ.ศ. ๒๔๗๘–๒๔๘๓

ศ.สุกิจ นิมมานเหมินท์

พ.ศ. ๒๔๘๓–๒๔๘๕ (รักษาการคณบดี)

ศ.หลวงประวัติวรวิชชุการี

พ.ศ. ๒๔๘๕–๒๔๙๓

ศ.รอง ศยามานนท์

พ.ศ. ๒๔๙๓–๒๕๑๔

ศ. ม.ล.จิรายุ นพวงศ์

พ.ศ. ๒๕๑๔–๒๕๑๕

ศ.ไพฑูรย์ พงศะบุตร

พ.ศ. ๒๕๑๕–๒๕๑๙

ศ. คุณหญิง เกื้อกูล เสถียรไทย

พ.ศ. ๒๕๑๙–๒๕๒๓

ศ. ดร.วิทย์ วิศทเวทย์

พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๒๗

รศ. ดร.ดวงเดือน สุวัตถี

พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๓๑

รศ. ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

พ.ศ. ๒๕๓๑–๒๕๓๕

รศ. ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙

ผศ. ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์

พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๗

ศ. ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ

พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๑

ผศ. ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๘

ศ. ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒