คลังข้อมูล

ลิงก์สำคัญ

คลิกเพื่อไปยังหัวข้อ:

งานบัณฑิตศึกษา

 

คำถามที่พบบ่อย

งานทะเบียน

การให้สัญลักษณ์ I

อาจารย์ผู้สอนให้สัญลักษณ์ I แก่นิสิตบางคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ ได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 8.2.3.4 (นิสิตทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์) และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา ด้วยความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และแจ้งให้สำนักทะเบียนและประมวลผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับผลการศึกษาของนิสิตอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น)

ขั้นตอนการให้สัญลักษณ์ I

 1. ขอรับแบบฟอร์มการให้สัญลักษณ์ I ได้ที่หน่วยทะเบียนคณะฯ
 2. อาจารย์ผู้สอนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และลงนาม ก่อนเสนอหัวหน้าภาควิชาพิจารณา
 3. หัวหน้าภาควิชาพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติ และลงนามในแบบฟอร์ม
 4. แนบแบบฟอร์มการให้สัญลักษณ์ I ที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนแล้ว มาพร้อมกับ CR 58 (ใบเซ็นชื่อเข้าสอบและแจ้งผลการศึกษารายวิชา) ของรายวิชานั้น ๆ
 5. หน่วยทะเบียนคณะฯ จะส่งแบบฟอร์มการให้สัญลักษณ์ I พร้อม CR 58 (ใบเซ็นชื่อเข้าสอบและแจ้งผลการศึกษารายวิชา) ให้แก่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกใน CR 60 (รายงานผลการศึกษารายบุคคล) ของนิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ I ต่อไป

 

การแจ้งจำนวนนิสิตเข้าสอบ (จท 38)

จท 38 คือ ใบแจ้งจำนวนนิสิตเข้าสอบในแต่ละรายวิชา ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผลส่งมาพร้อม CR 58 (ใบแจ้งผลการศึกษา) แต่ละรายวิชา และจท 38 เป็นหลักฐานสำคัญ ในการตรวจสอบและยืนยันจำนวนนิสิตเข้าสอบและขาดสอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ จท 38 (กรณีที่มีการจัดสอบ) เช่น การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบปฏิบัติ

 1. ผู้คุมสอบบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ม จท 38 เช่น วัน เวลา การจัดสอบ สถานที่สอบ เป็นต้น
 2. บันทึกจำนวนนิสิตที่เข้าสอบ และจำนวนนิสิตที่ขาดสอบ (ถ้ามี) หรือจำนวนนิสิตที่มีสัญลักษณ์ V/W,W โดยจำนวนรวมของนิสิตต้องตรงกับที่ปรากฏใน CR 58
 3. กรณีมีนิสิตขาดสอบ ต้องระบุ เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล ของนิสิตที่ขาดสอบใน จท 38 ด้วย
 4. หลังการสอบแต่ละรายวิชาผ่านไป 30 นาที จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนคณะฯ ไปเก็บ จท 38 ที่ห้องสอบแต่ละรายวิชา


ขั้นตอนการดำเนินการ จท 38 (กรณีที่ไม่มีการจัดสอบ) เช่น
– รายวิชาที่ไม่มีการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า หรือสอบปฏิบัติในปลายภาค
– รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ทำรายงานแทนการสอบ
– รายวิชาที่ประเมินผลจากคะแนนการสอบย่อยตลอดภาค

 1. อาจารย์ผู้สอนบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนนิสิตตามที่ปรากฏใน CR 58
 2. ระบุวิธีการประเมินผลของรายวิชาดังกล่าว เช่น ทำรายงาน
 3. ส่ง จท 38 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คืนมายัง หน่วยทะเบียนคณะฯ ภายในกำหนดเวลาของการสอบแต่ละภาคการศึกษา

 

งานบัณฑิตศึกษา

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์

1.1 กรอกหรือพิมพ์ แบบ บ. 18 ก.ข., บ. 19 ก.ข. ให้ครบถ้วนด้วยตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ นิสิตอาจพิมพ์ แบบ บ. 18 ก. ข. ขึ้นเองได้ ในกรณีดังกล่าวให้พิมพ์ส่วนที่เป็นการกรอกข้อความด้วยตัวเข้มหรือขีดเส้นใต้

1.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบ บ. 18 ก.ข., บ. 19 ก.ข.

1.3 เสนอแบบ บ. 18 ก. ข., บ. 19 ก.ข. ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านหัวหน้าภาควิชาในกรณีที่เป็นหลักสูตรไม่สังกัดภาควิชาโดยเฉพาะ ให้ประธานหลักสูตรลงนามแทนหัวหน้าภาควิชา

1.4 ให้นิสิตทำสำเนาแบบ บ. 18 ก.ข.,บ. 19 ก.ข. ที่กรอกข้อมูลแล้ว นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบผ่านหัวหน้าภาควิชาแล้ว มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยก่อนดำเนินการตาม ข้อ 1.5 ต่อไป

1.5 ให้นิสิตยื่นต้นฉบับแบบ บ. 18 ก.ข., บ. 19 ก.ข. ทั้งชุดที่งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โดยนิสิตจะต้องทำสำเนาแบบ บ. 18 ข., บ. 19 ข. จำนวน 10 ชุด แนบมาด้วย

2.1 นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีผลกระทบต่อเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ หรือแนวเหตุผลหรือขอบเขตการศึกษาของวิทยานิพนธ์ ใน ระดับปริญญาโท นิสิตต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ใน ระดับปริญญาเอก นิสิตต้องยื่นคำร้องอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ โดยดำเนินการดังนี้
        2.1.1) นิสิตขอแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม แล้วนำไปเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และหัวหน้าภาควิชาพิจารณา ลงนาม หลังจากนั้นนิสิตนำแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ส่งที่งานบริการการศึกษา
        2.1.2) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์อนุมัติแล้ว งานบริการการศึกษาจัดทำประกาศการเปลี่ยนเแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ส่งให้นิสิตตามที่อยู่ที่ให้ไว้
        * ในกรณีสุดวิสัยไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดดังกล่าวได้ ให้นิสิตทำบันทึกอธิบายเหตุผลความจำเป็นแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอหัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์ / ผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าที่ดูแลหลักสูตร ทำบันทึกรายงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ส่งที่งานบริการการศึกษา

2.2 ในกรณีที่ขยายชื่อวิทยานิพนธ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาเพิ่มขึ้น โดยไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือสมมติฐาน นิสิต
ต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอภาควิชา / สาขาวิชาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติและทำบันทึกอธิบายเหตุผลความจำเป็นแก่คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ส่งที่งานบริการการศึกษา

2.3 ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ โดยไม่กระทบต่อเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ หรือแนวเหตุผล หรือขอบเขตการศึกษาของวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องทำบันทึกอธิบายเหตุผลความจำเป็นแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอภาควิชา /สาขาวิชาเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือถ้าตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวในการสอบปากเปล่า ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณาและทำบันทึกรายงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ส่งที่งานบริการการศึกษา
 
2.4 ในกรณีที่มีการปรับสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องทำบันทึกอธิบายเหตุผลความจำเป็นแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอภาควิชา/สาขาวิชา หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรห็นชอบ ให้ทำบันทึกรายงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ส่งที่งานบริการการศึกษา

นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบให้ภาควิชา/สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ข้อ 27.1.5/ข้อ 27.2.5 ทั้งนี้ภาควิชา / สาขาวิชาอาจกำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบเอง นิสิตสามารถดูประกาศกำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบได้ที่ ภาควิชา / สาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา / สาขาวิชา ว่าวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบมีคุณภาพเพียงพอที่จะจัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์หรือไม่

กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเห็นว่าวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอสอบไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะดำเนินการสอบได้ นิสิตมีสิทธิยืนยันการขอสอบต่อหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้นิสิตต้องรับผิดชอบต่อการสอบและผลของการสอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในเรื่องนี้

ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าภาควิชา เกี่ยวกับ คุณภาพของวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบ

การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ข้อ 27.1.6 / ข้อ 27.2.7 ดังนี้
นิสิตที่มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องกรอกรายละเอียดดังนี้
      1) กรอกแบบฟอร์มตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ พร้อมแนบตัวเล่มวิทยานิพนธ์ไปเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนำไปส่งที่งานมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสอบอย่างน้อย 3 สัปดาห์
      2) กรอกแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไปเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหน้าภาควิชา / ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนำไปส่งที่งานบริการการศึกษา ห้อง 112 อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ (โทร. 0-2218-4878, 0-2218-4875) ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะนัดให้มารับจดหมายเชิญ หลังจากส่งแบบฟอร์ม 7 วันทำการ

การขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. นิสิตขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่งานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. นิสิตนำคำร้องดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และหัวหน้าภาควิชาพิจารณาลงนาม
3. หลังจากนั้นนิสิตนำแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ดำเนินการแล้ว ส่งที่งานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ
4. เมื่อคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์อนุมัติแล้ว งานบริการการศึกษาจัดทำประกาศการขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่งให้นิสิตตามที่อยู่ที่ให้ไว้

การจัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย

ขั้นตอนการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย

1. นิสิตขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอความร่วมมือในการวิจัยที่งานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. นิสิตนำคำร้องดังกล่าวไปเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาพิจารณาลงนาม
3. หลังจากนั้นนิสิตนำแบบฟอร์มคำร้องขอความร่วมมือในการวิจัยที่ได้ดำเนินการแล้ว ส่งที่งานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ
4. เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาจะนัดให้นิสิตมารับหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยหลังจากยื่น แบบฟอร์ม 7 วันทำการ

งานตารางสอนตารางสอบ

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาเฉพาะบุคคลของนิสิต

อาจารย์ผู้สอนที่ต้องการให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาเฉพาะบุคคล ในกรณีที่รายวิชานั้น รับนิสิตเต็มจำนวนแล้ว แต่นิสิตมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนสามารถให้นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ โดยปฏิบัติดังนี้

1. อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มการอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล และลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว

2. ให้นิสิตนำแบบฟอร์มการอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล มาส่งที่งานตารางสอนตารางสอบ ณ ห้องงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ

3. เมื่อนิสิตนำแบบฟอร์มมาให้ที่งานตารางสอนตารางสอบ เจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบจะดำเนินการเพิ่มรายวิชาดังกล่าวให้แก่นิสิต


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาเฉพาะบุคคล

1. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแล้วพบปัญหาว่าไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากรายวิชานั้น รับนิสิตเต็มจำนวนแล้ว แต่นิสิตมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ให้นิสิตไปติดต่ออาจารย์ผู้สอน
2. นิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่รับนิสิตเต็มจำนวนแล้ว จะต้องบันทึกข้อมูลการลงการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ ในระบบการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตไว้ก่อน
3. เมื่ออาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้นิสิตเพิ่มรายวิชาดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนจะให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มการอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล
4. ให้นิสิตนำแบบฟอร์มการอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล จากอาจารย์ผู้สอนมาให้เจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบ ณ ห้องงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันการเพิ่มรายวิชาเฉพาะบุคคลต่อไป
5. หากนิสิตไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้ เจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลการเพิ่มรายวิชาเฉพาะบุคคลให้นิสิตได้
6. เจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบจะนัดเวลากับนิสิตให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาเฉพาะบุคคล จากข้อมูลผลการลงทะเบียนเรียนจากคอมพิวเตอร์ ว่ามีรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือไม่
7. ถ้านิสิตตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายวิชาดังกล่าวแล้วให้นิสิตเข้าห้องเรียนได้ตามปกติ แต่ถ้ายังไม่มีรายวิชาที่ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาเฉพาะบุคคล ให้นิสิตกลับมาติดต่อ เจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบ ณ ห้องงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

การแก้ไขเพิ่มเติมตารางสอนตารางสอบ จท 92

ขั้นตอนขอเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
1. ภาควิชา / สาขาวิชา กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรายวิชาที่จะเปิดสอนสามารถดูได้จากทะเบียนรายวิชา
3. ภาควิชา / สาขาวิชา ส่งแบบฟอร์มการขอเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ มายังงานตารางสอนตารางสอบ ห้องงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ
4. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบจะบันทึกข้อมูลการขอเปิดสอนในหนังสือตารางสอนตารางสอบ จท 92 เสนอผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบคณะตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม และจัดส่งให้แก่สำนักทะเบียนแลประมวลผลเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนขอแก้ไขตารางสอนตารางสอบ
1. ภาควิชา / สาขาวิชา กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอแก้ไขตารางสอนตารางสอบ
2. รายละเอียดในการแก้ไขตารางสอนตารางสอบ ให้แก้ไขเฉพาะที่ต้องการจะแก้ไขเท่านั้น
3. ภาควิชา / สาขาวิชา ส่งแบบฟอร์มการขอแก้ไขตารางสอนตารางสอบ มายังงานตารางสอนตารางสอบ ห้องงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ
4. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบจะบันทึกข้อมูลการขอแก้ไขในหนังสือตารางสอนตารางสอบ จท 92 เสนอผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบคณะตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม และจัดส่งให้แก่สำนักทะเบียนแลประมวลผลเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนขอปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
1. ภาควิชา / สาขาวิชา กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
2. ภาควิชา / สาขาวิชา ส่งแบบฟอร์มการขอปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ มายังงานตารางสอนตารางสอบ ห้องงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ
3. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบจะบันทึกข้อมูลการขอปิดสอนในหนังสือตารางสอนตารางสอบ จท 92 เสนอผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบคณะตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม และจัดส่งให้แก่สำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อดำเนินการต่อไป

 

การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลรายงานทะเบียนอาจารย์

รายงานทะเบียนอาจารย์ (ชื่อย่ออาจารย์) ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือตารางสอนตารางสอบ จท 92

ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลรายงานทะเบียนอาจารย์
1. ภาควิชา / สาขาวิชา แก้ไขข้อมูลในรายงานทะเบียนอาจารย์ ซึ่งงานตารางสอนตารางสอบส่งให้ตรวจสอบ
2. ภาควิชา / สาขาวิชา ส่งรายงานทะเบียนอาจารย์ที่ได้แก้ไขแล้ว มายังเจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบ ห้องงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ

ขั้นตอนการขอเพิ่มเติมข้อมูลรายงานทะเบียนอาจารย์
1. ภาควิชา / สาขาวิชา กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูลอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งจัดทำบันทึกขอเพิ่มเติมข้อมูลรายงานทะเบียนอาจารย์
2. ส่งบันทึกพร้อมแบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูลอาจารย์ผู้สอน มายังเจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบ ห้องงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ
3. เจ้าหน้าที่งานตารางสอนตารางสอบเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานทะเบียนอาจารย์ เสนอผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ พิจารณาลงนาม ส่งให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการต่อไป