คณะผู้บริหาร

รศ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์

รองคณบดี

รศ. ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข

รับผิดชอบงานด้านบริหาร

ศ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

รับผิดชอบงานด้านวิชาการ

ผศ. ดร.นิรดา จิตรกร

รับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจ

ผศ. ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

รับผิดชอบงานด้านการวิจัย

ผศ.ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร

รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต

ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี

รับผิดชอบงานด้านวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์

รับผิดชอบงานด้านบริหาร

ผศ. ดร.สุกิจ พู่พวง

รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต

ผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์

รับผิดชอบงานด้านวิชาการ

รศ. ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ

รับผิดชอบงานด้านวิชาการ

อ. ดร.สรคม ดิสสะมาน

รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ

อ. ดร.ภรณี สิงห์เปลี่ยม

รับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจ

อ. ดร.อัคร เช้าฉ้อง

รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์

อ. ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ

รับผิดชอบงานด้านกายภาพ

เลขานุการ

ผศ. ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ