คณะผู้บริหาร

รศ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์

รองคณบดี

รศ. ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข

รับผิดชอบงานด้านบริหาร

รศ. ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ

รับผิดชอบงานด้านวิชาการ

รศ. ดร.ภาสุรี ลือสกุล

รับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจ

ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี

รับผิดชอบงานด้านวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร

รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.กัญญา วัฒนกุล

รับผิดชอบงานด้านการวิจัย

ผศ. ดร.สุกิจ พู่พวง

รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต

อ. ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต

รับผิดชอบงานด้านบริหาร

ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล

รับผิดชอบงานด้านวิชาการ

อ. ดร.สรคม ดิสสะมาน

รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์

อ. ดร.มธุริน ลีละเศรษฐกุล

รับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจ

อ. ดร.อัคร เช้าฉ้อง

รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์

อ. ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ

รับผิดชอบงานด้านกายภาพ

เลขานุการ

ผศ. ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ