ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ สำหรับคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทยระดับปริญญาตรี

นิสิตชาวไทยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 • ค่าเล่าเรียน 21,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 • ภาคฤดูร้อน 5,250 บาทต่อภาคการศึกษา 

นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติระดับปริญญาตรี

นิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ภาคต้น/ภาคปลาย

ฤดูร้อน

ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ

17,000 บาท

5,250 บาท

ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ

44,500 บาท

31,500 บาท

นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ทุนอุดหนุนการศึกษา เป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

 • ทุนประเภท ข (1) เป็นทุนค่าเล่าเรียน
 • ทุนประเภท ข (2) เป็นทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ทุนประเภท ค เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่เกิน 10,000 บาท / ปีการศึกษา

 

เงื่อนไขในการรับทุน

 1. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ
 4. นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

 

สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ (อาคารมหาวชิราวุธ ห้อง112)

 • นิสิตปัจจุบัน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • นิสิตใหม่สามารถติดต่อกับสำนักกิจการนิสิตของคณะอักษรศาสตร์ได้โดยตรง

 

กรณีที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน นิสิตสามารถติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่สังกัดหรือฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

นิสิตชาวไทยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 • ค่าเล่าเรียน 23,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 • ภาคฤดูร้อน 7,750 บาทต่อภาคการศึกษา 


*หมายเหตุ นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

นิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ภาคต้น/ภาคปลาย

ฤดูร้อน

ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดเก็บ

31,000 บาท

7,750 บาท

ส่วนที่ 2 คณะจัดเก็บ

55,500 บาท

38,000 บาท

นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกอบไปด้วยทุนดังต่อไปนี้

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
 2. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
 3. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40
 4. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
 5. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา
 6. ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตสำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
 7. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน