หลักสูตรปริญญาตรี

ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีมี 2 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
 • หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 รายละเอียด

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมีความพร้อมเป็นพลเมืองโลก โดยเปิดสอน 16 สาขาวิชา ได้แก่

 • สารสนเทศศึกษา (Information Studies)
 • ประวัติศาสตร์(History)
 • ปรัชญา (Philosophy)
 • ภาษาฝรั่งเศส (French)
 • ภาษาเยอรมัน (German)
 • ภาษาสเปน (Spanish)
 • ภาษาอิตาเลียน (Italian)
 • ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
 • ภาษาเอเชียใต้ (South Asian Languages)
 • ภาษาจีน (Chinese)
 • ภาษาไทย (Thai)
 • ภาษาอังกฤษ (English)
 • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (Geography)
 • ศิลปการละคร (Dramatic Arts)
 • เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ (Language and Information Technologies)
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ คือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในระบบโรงเรียนหรือนอกระบบโรงเรียน และมีคุณสมบัติอื่นตามประกาศว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

หลักสูตรนานาชาติ หรือ BALAC (Bachelor of Arts in Language and Culture)

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 รายละเอียด

BALAC is forward-looking and more committed to teaching real-world skills. From 2018, the curriculum will expand and diversify. In addition to providing a concentrated study of a foreign language, the program will also offer concentrations in two new areas, Global Cultures and Media Cultures. Students will have a wider range of Cultural Studies classes to choose from, including many with a stronger practical orientation. This can be seen in two important new options available to students from 2018: an Internship for which they can receive three credits, upon its completion, and a capstone Senior Project, which students can do for six credits in their final year.