โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนระดับ University - Level MoU

ติดตามข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยที่ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)

โครงการแลกเปลี่ยนระดับ Faculty - Level MoU

 1. Faculty of Global and Community Studies, University of Fukui, Japan
 2. School of Global Studies and Collaboration, Aoyama Gakuin University, Japan
 3. Faculty of Arts, Leiden University, Netherlands
 4. Hankuk University of Foreign Studies, Korea
 5. Faculty of Arts, University of Szeged, Hungary
 6. The Chinese University of Hongkong, China
 7. Department of Intercultural Studies, Seinan Gakuin University, Japan
 8. Faculty of Humanities, Uniwersytet Marie Curie Sklodowskiej, Poland
 9. Anglo-American University, Czech Republic
 10. School of Global Studies, Tama Univesity, Japan
 11. Pace University, USA

Call for application: twice per year

 • For Fall semester: around February
 • For Spring semester: around August