หลักสูตรปริญญาเอก

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทย

คลิกเลือกสาขาวิชาที่สนใจเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

ภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาภาษาไทยทาง Facebook

ประวัติศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ทาง Facebook

ปรัชญา

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาปรัชญาทาง Facebook

ภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาภาษาเอเชียใต้ทาง Facebook

ภาษาศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาภาษาศาสตร์ทาง Facebook หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบน เว็บไซต์

ศิลปการละคร

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ติดต่อภาควิชาฝรั่งเศสที่หมายเลข 022184773

วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

ติดต่อภาควิชาภาษาญี่ปุ่นทาง Facebook

วรรณคดีเปรียบเทียบ

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบทาง Facebook

ภาษาต่างประเทศ (แขนงวิชาภาษาจีน แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น และแขนงวิชาภาษาเยอรมัน)

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (แขนงวิชาภาษาจีน แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น และแขนงวิชาภาษาเยอรมัน)

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

คลิกเลือกสาขาวิชาที่สนใจเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

ไทยศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา

ติดต่อศูนย์ไทยศึกษาทาง Facebook

สารสนเทศศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ทาง Facebook หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบน เว็บไซต์

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา)

ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่หมายเลข 022184658

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาเอก