ภาควิชา/หน่วยงานที่มีหลักสูตร

ภาควิชาต่าง ๆ

ภาษาไทย

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4687
ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาอังกฤษ

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4707
ชั้น 11 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาศาสตร์

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4692
ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี

บรรณารักษศาสตร์

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4817
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี

ประวัติศาสตร์

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4672
ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี

ภูมิศาสตร์

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4821
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี

วรรณคดีเปรียบเทียบ

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4792
ชั้น 9 อาคารบรมราชกุมารี

ศิลปการละคร

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4802
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี

ปรัชญา

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4754
ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อาหรับ มาเลย์ ภาษาเอเชียใต้ และพม่า
เว็บไซต์ภาควิชาภาษาตะวันออก  http://www.arts.chula.ac.th/~east/

ภาษาเกาหลี

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4739
ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาญี่ปุ่น

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4739
ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาเอเชียใต้

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4739
ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาจีน

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4739
ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน โปรตุเกส และรัสเซีย
เว็บไซต์ภาควิชาภาษาตะวันตก:  https://www.arts.chula.ac.th/west/

ภาษาฝรั่งเศส

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4773
ชั้น 9 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาเยอรมัน

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4773
ชั้น 9 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาอิตาเลียน

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4773
ชั้น 9 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาสเปน

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4773
ชั้น 9 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษาโปรตุเกส

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4773
ชั้น 9 อาคารบรมราชกุมารี

ภาษารัสเซีย

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4773
ชั้น 9 อาคารบรมราชกุมารี

หน่วยงานที่มีหลักสูตร

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4632
ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ)

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4687
ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์ไทยศึกษา

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4862
ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์วรรณคดีศึกษา

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4631
ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4634
ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

หน่วยบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 1706
โทรสาร: 0 2218 4634
อีเมล: ccti_2010@hotmail.com
ชั้น 7 ห้อง 716 อาคารบรมราชกุมารี