หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ

ฝ่ายวิจัย

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4899
ชั้น 1 อาคารมหาวชิราวุธ 

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4891
ชั้น 1-3 อาคารมหาวชิราวุธ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4841
ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี

งานกิจการนิสิต

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4897
ชั้น 1 อาคารมหาวชิราวุธ 

งานทะเบียน

หมายเลขติดต่อ: 02-218-4875,
02-218-4967
ชั้น 1 อาคารมหาวชิราวุธ 

งานหลักสูตร

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4897
ชั้น 1 อาคารมหาวชิราวุธ 

หน่วยบัณฑิตศึกษา

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4963
ชั้น 1 อาคารมหาวชิราวุธ 

หน่วยโสตทัศนศึกษา

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4861
ชั้น 7 อาคารมหาวชิราวุธ 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4916
ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

งานขอตำแหน่งทางวิชาการ

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4916
สำนักคณบดี

ศูนย์บริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4886
ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร

งานคลังและพัสดุ

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4874
ชั้น 1 อาคารมหาวชิราวุธ