คู่มือปฏิบัติงาน

คลิกเพื่อไปยังหัวข้อ:

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2564

รางวัลผลงานประเภท “กระบวนการงานสัมฤทธิ์”

รางวัลระดับ “ดีเด่น”

งานพัฒนากระบวนการ”การรับสมัครโครงการโอลิมปิกในยุค 4.0

นางวัลลี  ภูมิพงศ์ไทย  ภาควิชาภูมิศาสตร์

นางสาวภูษณิศา  ไชยแก้ว

รางวัลระดับ “ดีมาก”

การพัฒนากระบวนการทำงาน

เรื่องการสร้างข้อมูลผู้ขาย(Vender)(ผู้รับเงิน) ในระบบ CU-ERP สำหรับการเบิกจ่ายและรับเงินโอน เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน     

นางจุฑามาศ  จันทร์แก้ว

 

งานพัฒนางบประมาณประจ าปีของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สรุปงบประมาณประจ าปี สรุปงบประมาณตามไตรมาส กราฟแสดงผลงบประมาณประจ าปี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา แบบออนไลน์โดยใช้Google Sheets ใน Google Drive

นางมนัสชยา  ธารีศัพท์

 

รางวัลระดับ “ดี”

“โครงการพัฒนาระบบการจองรถคณะอักษรศาสตร์”

ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ทองสุข จิตวิมลประเสริฐ

นายสุธรรม โตฤกษ์

นายจีราวัฒน์ มงคลวิทย์

นายวิทยาภรณ์ วาระเพียง

นายศุภวิชญ์ ธนเจริญประดิษฐ์

         

รางวัลผลงานประเภท “กระบวนการงานรอบคอบ”

รางวัลระดับ “ดีเด่น”

การพัฒนากระบวนการ

 “การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน”

นางสาวภัสรียา จิรวงศานนท์

รางวัลระดับ “ดีมาก”

กรณีการกรองข้อมูลในระบบ CHECO

นางสาวมณฑณา จันทนะผะลิน

รางวัลระดับ “ดี”

แผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2565 

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางวิภา  หอมศิริ)

นางสาววิพาพร  สอนสระคู

รางวัลชมเชย

กระบวนการปฏิบัติงาน  (Work  Flow)

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แบบออนไลน์

นางสาวสรรพพร  เรไรวรรณ

รางวัลผลงานประเภท “กระบวนการงานคล่องตัว”

รางวัลระดับ “ดีมาก”

ปฏิทินการทำงานภาควิชาภาษาตะวันตก

1.น.ส.ธีราภรณ์  บุศน้ำเพ็ชร

2.น.ส.ปวินท์ทิตา  ธนวัชร์สมบัติ

 1. น.ส.ธิราพร ดิลักชัยวิวัฒน์

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ(บัญชี)

 1. นางสาวดวงหทัย ธรรมสอน
 2. นายณัฐวุฒิ อ่วมจินดา

รางวัลระดับ “ดี”

ปฏิทินการทำงาน กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร

 1. นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล
 2. นางพรลภัส ยวงงาม
 3. นางสาวสุดารัตน์ โคตรสมบัติ
 4. นางสาวนฤมล สุวรรณเกิด
 5. นางสาวจารุวรรณ ดำเด่นงาม

รางวัลผลงานประเภท “กระบวนการงานกระจ่าง”

รางวัลระดับ “ดีเด่น”

งานพัฒนากระบวนการ

การจัดระบบการทำงานของภาควิชาศิลปการละคร

เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ในอนาคต

(ระยะที่ 1)

นางสาวชัชฎาพรรณ สง่างาม

นางสาววาทินี สนลอย

นางสาวนัทจรินทร์ ทองเจริญ

รางวัลระดับ “ดีมาก”

Infographic ขั้นตอนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล

รางวัลระดับ “ดี”

“Infographic ชี้แจงแนวกระบวนการทำงานของฝ่ายวิชาการ”

นางวิภา หอมศิริ

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2563

ผลการประกวดผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ประจำปี 2563

1.การใช้ Line Official Account เพื่อพัฒนาหน่วยโสตทัศนศึกษา 

   น.ส. หทัยชนก แสงศศิธร 

2.ตัวช่วยในการเก็บข้อมูล Daily KPI ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

   นางวัลลี ภูมิพงศ์ไทย

รางวัลระดับดีมาก มีผลงานได้รับรางวัล 2 ชิ้น ได้แก่ 

1.ขั้นตอนการขออนุมัติใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 

   นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ 

   นางสาววันพิมา ควนสุวรรณ์ 

   นางวัชรินทร์ เหล็กจีน 

   นางพุทธชาติ รสหอม 

   นายสถิตย์ ศิริบูรณ์ 

   นางสาวนัทจรินทร์ ทองเจริญ  

   นางสาวลาวัลย์ อิ่มเงิน 

   นางสาวภูษณิศา ไชยแก้ว 

   นางสุวรรณี โรจน์ทังคำ 

2.การสร้างระบบการลงทะเบียนคุมงบประมาณของ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร

   นางสาวชัชฎาพรรณ สง่างาม 

รางวัลระดับดี มีผลงานได้รับรางวัล 9 ชิ้น ดังนี้ 

1.การยืมรองจ่ายบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย 

   นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว 

2.การจัดทำ “ข้อมูลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี 

   นางสาวภัสรียา จิรวงศานนท์ 

3.โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ 

   นางสาวสุรีพร เอมโอช 

   นางรัศมี สุวรรณกำเนิด 

   นายพงศ์ธร สังข์ทอง 

4.Google Form การรับสมัครของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

   นางสาวณัฐกานต์ จินดาบริรักษ์ 

   นางสาวนิภาพร อางควนิช 

5.Infographic ของฝ่ายวิชาการ 

   นางวิภา หอมศิริ 

6.โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกลุ่มภารกิจงานบริการ 

การศึกษา 

   นางมาลี สังข์จุ้ย 

   นายวชิรวิชญ์ โก้สกุล 

   นางวาสิตา ขัติยะ 

   นายวุฒิชัย วงษ์ชู 

   นายพันธกานต์ บุญประเสริฐ 

   นางสาวเสาวลักษณ์ อนุยุทธพงศ์ 

   นางสาวภัทรมาส อู๋ชะนะภัย 

7.คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) แบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบการจัดทำประมวลรายวิชาในระบบ CU-CAS 

   นางสาวมณฑณา จันทนะผะลิน 

8.การวิเคราะห์การเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (KPI) ปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัด (SDA) ปีงบประมาณ 2564 และรายงานข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ปีงบประมาณ 2563 คณะอักษรศาสตร์ 

   นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล 

   นางพรลภัส ยวงงาม 

   นางสาวสุวรรณา แซ่เฮ้ง 

   นางสาวสุดารัตน์ โคตรสมบัติ 

   นางสาวนฤมล สุวรรณเกิด 

   นางสาวจารุวรรณ ดำเด่นงาม 

9.การใช้ระบบการจองรถยนต์คณะเบื้องต้น 

   นายสุธรรม โตฤกษ์ 

   นายจีราวัฒน์ มงคลวิทย์ 

   นางอรวรรณ สุขเย็น 

   นายอินอาม หวังวิชา 

   นายธนากร น้อยคำสิน 

   นายชัยพัชญ์ ธนวัชร์สมบัติ 

   นายอำนาจ อ้ายโน 

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2562

รางวัลรายงานการวิเคราะห์ ประเภท กล้าเรียนรู้  ประจำปี  2562

1.การวิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์จากแหล่งทุน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางวรรณภา  จัดสนาม

2.การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานแปลเอกสาร โดยนางสาวกมลวรรณ  อักษร

3.วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเบื้องต้นและลักษณะการรับบริการของผู้รับบริการทางวิชาการจากหอพระไตรปิฏกนานาชาติ โดยนางสาวนฤมล  สุวรรณเกิด

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีต่อเนื่อง  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “การเข้าสังกัดวิชาเอกของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางมาลี  สังข์จุ้ย

2.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการส่งบทความเข้าสู่วารสารอักษรศาสตร์ผ่านระบบ Thai Journal Online (Thai Jo)” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางสาววราพร  พวงจันทร์หอม

3.คู่มือปฏิบัติงาน “การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ลาป.พ)” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางกฤติยา  ทองเพ็ชร

4.คู่มือปฏิบัติงาน “ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยนางสาวทิพนิภา  ชื่นสกุล

5.คู่มือปฏิบัติงาน “การขอต่ออายุวีซ่าของลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางสาวภัทรวดี  บุญประเสริฐ

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีเด่น  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “การขออนุมัติเชิญและขออนุมัติเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรหน่วยวิชาอารยธรรมไทย” โดยนางสาวภัสรียา  จิรวงศานนท์

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สำหรับอาจารย์” โดยนางวิภา  หอมศิริ

3.คู่มือปฏิบัติงาน “การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางวิภา  หอมศิริ

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีมาก  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการลงรายการสั่งซื้อ (key New Order) ทรัพยากรสารสนเทศด้านโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra” โดยนางสาวอัจฉรา  ทาโพธิ์

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดทำร่างตารางสอนตารางสอบ และการเปิดรายวิชาปิดรายวิชา แก้ไขรายวิชาตารางสอนตารางสอบระบบออนไลน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนายวรวิทย์ โก้สกุล

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีมาก  ประจำปี  2562

ประเภทกลุ่ม

1.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการและวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางสุปราณี  แย้มยิ้ม  นางสาวกัญฐณา  โสพันธ์

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางพุทธชาติ  รสหอม  และ  นางสาวสุจิตรา  หอมศิริ

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดี  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์” โดยนางสาวรวิวรรณ  ไชยภูมิสกุล

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางสาววราภรณ์  นิ่มนวล

3.คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางสาวภัทรมาส  อู๋ชะนะภัย

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

ฝ่ายบริหาร

 1. คู่มือปฏิบัติงานการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขายของงานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางสาวดวงหทัย ธรรมสอน และ นางสาวผ่องศรี ศรีไพศาลเลิศ
 2. คู่มือปฏิบัติงานการขอมีใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดย นางสาวภัทรวดี บุญประเสริฐ
 3. คู่มือปฏิบัติงานการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(กรณีบุคคลทั่วไป) โดยนางกฤติยา ทองเพ็ชร
 4. คู่มือปฏิบัติงานการรับครุภัณฑ์บริจาค คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางสาวเกศินี สารแดง นางสุภาภรณ์ ฤทธิ์แตง และนางสาวณัฏฐ์ศศิ อรรคนิวาศ

 

ฝ่ายวิชาการ

 1. คู่มือการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สำหรับภาควิชาสาขาวิชา โดย นางวิภา หอมศิริ
 2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครนิสิตชาวต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางปัทมา ฮอว์กินส์
 3. คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายวิทยาภรณ์ วาระเพียง
 4. คู่มือปฏิบัติงานการสร้างประมวลรายวิชาในระบบ CU-CAS ให้อาจารย์พิเศษของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางกรพินธุ์ บุตตะสิน
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการขอวีซ่านักเรียนสาหรับผู้เรียน Intensive Thai Program โดยนางรัศมี สุวรรณกำเนิด

 

รางวัลคู่มือปฏิบัติงาน ประเภท งานยุทธศาสตร์น่าชมเชย

 1. งานยุทธศาสตร์ หัวข้อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา/ลดเวลาล่วงเวลาในศูนย์/เพิ่มการเก็บค่าบูธในงาน Bookfair นางบุษกร ธรณี

 

รางวัลคู่มือปฏิบัติงาน ประเภท ดีต่อเนื่อง

 1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเบิกค่าตอบแทนให้กับผู้แปลและผู้อ่านงานแปลของหน่วยบริการงานแปลและงานล่ามศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ โดยนางสาวกมลวรรณ อักษร
 2. คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ช่วยเลขานุการ โดยนางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล
 3. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนางสาววราพร พวงจันทร์หอม

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2559-2560

ฝ่ายบริหาร

 1. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการตรวจสอบเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล
 2.  คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการให้บริการงานแปลเอกสาร ของหน่วยบริการงานแปลและงานล่าม ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ” โดย นางสาวกมลวรรณ อักษร
 3. คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติค่าสอนพิเศษกรณีอาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต”
  โดย นางสาวมนัชยา ชนะประเสริฐ
 4. คู่มือปฏิบัติงาน “การเขียนหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน” โดย นายสุธรรม โตฤกษ์

ฝ่ายวิชาการ

 1. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการขอลาศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางมาลี สังข์จุ้ย
 2. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการดําเนินงานเสนอชื่อนิสิตอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS)
  Programme ณ ประเทศญี่ปุ่น ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
  (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางสาววราพร พวงจันทร์หอม
 3. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการเสนอขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของงานหลักสูตร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางสาววิพาพร สอนสระคู
 4. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการขอทุนวิจัยของคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ของหน่วยงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางวรรณภา จัดสนาม
 5. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงกับบริบทรายวิชาการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์ ของ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์” โดย นางบุษกร ธรณี
 6. คู่มือปฏิบัติงาน “การลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล (ใบส้ม) หน่วยตารางสอนตารางสอบ งานทะเบียน” โดย นายวรวิทย์ โก้สกุล
 7. คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร์ โดย นางวิภา หอมศิริ