มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

มหาจักรีสิรินธร อักษรศาสตร์เก้าทศวรรษ

นับเป็นเวลาเกือบศตวรรษที่พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันมีคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาเริ่มแรกคณะหนึ่ง แต่นั้นมา คณะอักษรศาสตร์ทำหน้าที่ผลิตนักวิชาการอันเป็นหลักทางวัฒนธรรม ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ทั้งไทยและเทศมาโดยตลอด มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งวิทยาการ เป็นที่รู้จักกันในนานาประเทศ

เมื่อก่อตั้งคณะอักษรศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๔๕๙ นั้น คณะอักษรศาสตร์ตั้งอยู่ที่พระตำหนักวินด์เซอร์ อันเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชทานสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดีเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และย้ายมาอยู่ ณ บริเวณคณะอักษรศาสตร์ที่รู้จักกันภายหลัง มาถึงปัจจุบัน อาคารอักษรศาสตร์ ๑ เป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย อาคารอักษรศาสตร์ ๒ ใช้เป็นห้องสมุดคณะและฝ่ายบริหาร อาคารอักษรศาสตร์ ๓ ถูกรื้อไปเพื่อสร้างอาคารบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวม ไม่ใช่อาคารของคณะอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จึงมีเพียงอาคารอักษรศาสตร์ ๔ เป็นที่เรียน สอน ทำกิจกรรมต่าง ๆ อาคารอักษรศาสตร์ ๔ มีห้องเรียนเพียง ๔ ห้อง ไม่พอเพียงที่จะใช้ในการเรียนการสอนและกิจการทั้งปวง รวมทั้งไม่สามารถพัฒนาคณะให้ก้าวหน้าต่อไปได้

อาศัยเหตุดังกล่าว คณะอักษรศาสตร์จึงพยายามของบประมาณสร้างอาคารใหม่ ฝ่ายมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ จึงได้ดำเนินการร่างแบบอาคารและของบประมาณ จนได้รับงบประมาณการก่อสร้าง เริ่มแต่ปี ๒๕๕๐ อันเป็นปีมงคลวาร ๙๐ ปี คณะอักษรศาสตร์พอดี

งบประมาณดังกล่าวใช้สร้างอาคาร ซึ่งจะได้รับพระราชทานนามว่า มหาจักรีสิรินธร เป็นอาคารของคณะอักษรศาสตร์ ขนาดสูง ๙ ชั้นประกอบไปด้วย ห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุม ๙ ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษา คอมพิวเตอร์และภูมิศาสตร์ ๗ ห้อง และห้องเรียน ๙๐ ห้อง ซึ่งจำแนกเป็น ห้องเรียน ๙ ที่นั่ง ๒๔ ห้อง ห้องเรียน ๑๕ ที่นั่ง ๒๔ ห้อง ห้องเรียน ๑๘ ที่นั่ง ๑๒ ห้อง ห้องเรียน ๒๐ ที่นั่ง ๖ ห้อง ห้องเรียน ๓๒ ที่นั่ง ๑๒ ห้อง และห้องเรียน ๖๐ ที่นั่ง ๑๒ ห้อง

ห้องเรียนทั้งหมดนี้ ยังขาดครุภัณฑ์จำเป็น อันได้แก่ โต๊ะและเก้าอี้ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ได้แก่ จอชนิดแขวนม้วนเก็บได้ขนาด ๑๐๐ นิ้ว เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (OHP) พร้อมชั้นวาง เครื่องขยายเสียงชนิดไร้สายกระเป๋าหิ้ว เครื่องฉายภาพ LCD projector เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และเครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer)

งบประมาณที่ได้รับเป็นงบสร้างตัวอาคารโดยเฉพาะ การตกแต่งอุปกรณ์ภายในที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ต้องใช้เงินนอกงบประมาณซึ่งมาจากรายได้ที่คณะอักษรศาสตร์ต้องหาเอง ส่วนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า รวมทั้งค่าบำรุงรักษา คณะอักษรศาสตร์ก็ต้องหาเงินมาใช้จ่ายเองเช่นกัน เมื่อประมาณการทั้งสิ้นแล้ว งบประมาณที่คณะอักษรศาสตร์จักต้องจัดหาเพิ่มเติม มีดังนี้

  • ครุภัณฑ์ (๙๐ ห้อง) ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  • โสตทัศนูปกรณ์ (๖๖ ห้อง) ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  • ระบบมัลติมีเดีย (๒๔ ห้อง) ประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  • ห้องปฏิบัติการ (๗ ห้อง) ประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ คณะอักษรศาสตร์ต้องหาเงินเพื่อเก็บสะสมเป็นค่าสาธารณูปโภคที่จะต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่าปีละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท คณะอักษรศาสตร์จึงหารือสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อหาทุนทรัพย์จัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อให้การใช้อาคารดำเนินไปได้ในภายภาคหน้า

มูลนิธินี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ รวมทั้งมีพระมหากรุณาทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

คณะกรรมการมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนให้นิสิตอักษรศาสตร์ทั้งปวงและท่านผู้มีศรัทธา ในวิชาการร่วมกันโดยเสด็จในการบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ปิยะพร หอมศิริ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
โทร. ๐๒-๒๕๓๒๐๕๙

จรินทร์ เหมือนจำนง สำนักคณบดี คณะอักษรศาสตร์
โทร. ๐๒-๒๑๘๔๘๘๕

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคเงินสนับสนุน