หลักสูตรปริญญาโท

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาไทย

คลิกเลือกสาขาวิชาที่สนใจเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

การแปลและการล่าม

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติทาง Facebook หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบน เว็บไซต์

ศิลปการละคร

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ติดต่อภาควิชาศิลปการละครทาง Facebook หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบน เว็บไซต์

ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 4 แขนงวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4707
ชั้น 11 อาคารบรมราชกุมารี
Facebook | Website

สาขาวิชาภาษาจีน
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4739
ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี
Facebook | Website

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หมายเลขติดต่อ:  0 2218 4739
ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี
Facebook | Website

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4773
ชั้น 9 อาคารบรมราชกุมารี
Facebook | Website

 

ภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตต่อเนื่อง สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาภาษาไทยทาง Facebook

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาภาษาอังกฤษทาง Facebook หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบน เว็บไซต์

ภาษาศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ติดต่อภาควิชาภาษาศาสตร์ทาง Facebook หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบน เว็บไซต์

ภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา

แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ ภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา หรือ ภาษาบาลี-สันสกฤต หรือ พุทธศาสน์ศึกษา
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาภาษาเอเชียใต้ทาง Facebook

วรรณคดีเปรียบเทียบ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบทาง Facebook

ปรัชญา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาปรัชญาทาง Facebook หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบน เว็บไซต์

สารสนเทศศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ติดต่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ทาง Facebook หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบน เว็บไซต์

ประวัติศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ทาง Facebook 

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ติดต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ทาง Facebook

การดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ติดต่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ทาง Facebook หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบน เว็บไซต์

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

คลิกเลือกสาขาวิชาที่สนใจเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

ไทยศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ติดต่อศูนย์ไทยศึกษาทาง Facebook

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา)

ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่หมายเลข 02 2184658

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (สหสาขาวิชา)

ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทาง Facebook หรือติดต่อที่หมายเลข 02 21831045

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท