ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. โดย ผศ.ดร.กนิษฐ์ (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์ (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)ผู้ร่วมอภิปราย: รศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ผศ.พิพัฒน์ สุยะ (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)ผู้ดำเนินรายการ: ไพลิน ปิ่นสำอางค์ (สาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รับชมผ่านทาง Zoom Application และ Facebook Live เพจ Department of Philosophy, Chulalongkorn University […]