LIS Journal Club: Social Justice and Critical Information Studies

LIS Journal Club: Social Justice and Critical Information Studies

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร หัวข้อ Social Justice and Critical Information Studies: Lesson Learned from ASIS&T2019 and RAILS2019 in Australia นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

สารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา

สารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา

นิสิตชมรมสารนิเทศศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการสารสนเทศสู่สังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 โครงการดังกล่าวเป็นการฝึกฝนให้นิสิตของภาควิชาได้นำความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนอีกด้วย

ขอเชิญร่วมงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์​”

ขอเชิญร่วมงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์​”

ขอเชิญคณาจารย์​ ศิษย์เก่า​ นิสิตปัจจุบัน​ และผู้ที่สนใจ​ร่วม​รำลึกพระคุณ​ ของคณาจารย์ผู้ก่อตั้งและพัฒนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์​ จุฬาฯ​ ในงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์​” ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น​ 9​ อาคารมหาจักรีสิรินธร

บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักอ่านด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS Journal Club) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ บรรยายโดยคุณมณฑล กาญจโนฬาร หัวหน้าโครงการ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 609 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ  เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.arts.chula.ac.th/libsci/blog/2017/04/19/ajpim/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/ajpim/ หรือโทร. 02-218-4817