– ยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่บริเวณแยกราชประสงค์ –

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image” โดยศาสตราจารย์ ดร.Paul Nieuwenhuysen จาก Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/lecture-information-retrieval-from-the-internet-and-www-using-search-by-image/

โดยเนื้อหาของการบรรยายโดยสรุปมีดังนี้

This presentation is based on a continuing investigation of search by image through the Internet. In this relatively new method for information retrieval, a query does not consist of text but of an image file. The search results lead to images on the WWW and also to related texts. Some findings:

1. Several online services are available free of charge to search by image.

2. Differences among these services are substantial.

3. The search service offered by Google performs relatively well.

4. Google can reveal images present on the Internet, which are copies of the query/source image; however, the recall is quite variable from case to case.

5. This recall performance is strongly correlated with the performance of a more classical Google search by text to find copies of the query/source image file on the Internet.

6. Even images that are modified versions of the query/source image can be revealed by Google.

7. Search by image can not only find images that are visually similar to the query/source image, but can even retrieve images that are semantically similar/related to the query/source image, plus related text information.

8. The performance of search by image to find images that are semantically similar to the query/source image is improving.

Various applications can be shown:

• Starting from your own image, you may find copies or even modified versions on the WWW.

• Starting from some interesting image, you may find other versions and the author(s) on the WWW.

• Starting from some interesting source image, you may find images related to the subject of that source image.

Furthermore, in each of these applications, you may also find related text information.

Conclusion: search by image is evolving to a powerful, additional method to tackle information needs that are difficult to handle with more classical methods.

(ยกเลิก) [Lecture] Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image