เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นิสิตชมรมสารนิเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดโครงการสารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 ส่วน ได้แก่

  1. การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ โดยนิสิตของชมรมได้จัดกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอกทางวิชาการ การจดบันทึก การอ้างอิง และลิขสิทธิ์
  2. การพัฒนาทักษะการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อพัฒนา กิจกรรมนี้นิสิตของชมรมได้ร่วมเรียนรู้และทำงานร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนหนองแซงในการทำความเข้าใจผู้อื่น เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการห้องสมุด
  3. การพัฒนาศิลปะสู่อาชีพ ครู อาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนหนองแซง รวมไปถึงนิสิตของชมรมสารนิเทศศึกษาบางส่วน ได้รับโอกาสการถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการปักผ้าขั้นสูงจากศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในการปักผ้า

โครงการสารสนเทศสู่สังคม มีนิสิต อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 คน และครู นักเรียน โรงเรียนหนองแซงวิทยา อีกจำนวน 45 คน

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ต่างๆ จากการประยุกต์ความรู้ที่เรียนเพื่อสังคม เช่น การทำงานเป็นทีม การฝึกทักษะการสอนการรู้สารสนเทศแก่นักเรียน การจัดสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้สำหรับพัฒนาและออกแบบบริการห้องสมุด  เป็นต้น ในขณะเดียวกันยังเป็นการทำให้นิสิตสามารถนำความรู้ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้จริง

โครงการสารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา เป็นโครงการที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับชมรมสารนิเทศศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี และได้รับการสนับสนุนโครงการจากเงินทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ และฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา