ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก) ทางด้านสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ นำโดยตัวแทนคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านสารสนเทศจากประเทศต่าง ๆ มาพูดคุยในบรรยากาศเป็นกันเอง ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 4 ครั้ง ดังนี้

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 9.30 – 11.30 น.

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้น 8 ห้อง 815

วิทยากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
 • อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/forms/U9IxejSKJdRoeuNO2
หรือโทร 02-218-4817

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

เวลา 10.30 – 12.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคาร 38 (ตึกใหม่ คณะมนุษยศาสตร์)
ชั้น 10 ห้อง 1001

วิทยากร

 • อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
 • อาจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร
 • อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน
 • อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-4817

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

เวลา 13:30-15:00 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ตึกคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ.ร.211

วิทยากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
 • อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-4817

วันพุธที่ 24 เมษายน 256

เวลา 13:00-14:30 น.

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
อาคารวชิรมงกุฎ ห้อง 216

วิทยากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
 • อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-4817

แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศ ปี 2019