Dr.Heidi Julien
Dr.Heidi Julien

เนื่องด้วยข้อกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศขอยกเลิกการบรรยายสาธารณะในหัวข้อ “Roles for information professionals in the fake new era” ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าว

Due to concerns about the coronavirus COVID-19 outbreak, the public talk on “Roles for information professional in the fake new era” on March 6, 2020 by Dr.Heidi Julien has been cancelled. We apologize for any inconvenience and thank you for your interest.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายสาธารณะในหัวข้อ Roles for information professionals in the fake news era โดย Dr.Heidi Julien ศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมสารสนเทศและความฉลาดรู้ทางดิจิทัลจาก Department of Information Science, University of Buffalo, State University of New York (SUNY) และอดีตนายกของสมาคม Association for Library & Information Science Education และ Canadian Association of Information Science ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี ห้อง 501 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/fakenewstalk2020/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เนื้อหาการบรรยายโดยสังเขป ดังนี้

The time is now, the urgency is severe. We must take a stand in the face of fake news and the denigration of truth and expertise by those with power and influence. Information professionals are uniquely positioned to contribute our expertise to addressing one of the most profoundly damaging issues of our time: disregard for expertise and for credible, fact-based information. We have the intellectual and practical tools to address these issues and we have a professional responsibility to employ them. This talk will address the ways in which we can exercise these responsibilities.

ดร.ไฮดิ จูเลียน (Dr.Heidi Julien) เป็นศาสตราจารย์ประจำอยู่ที่ Department of Information Science ณ University at Buffalo, State University of New York (SUNY) ประเทศสหรัฐอเมริกา เธอเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่สถาบันเดียวกัน ก่อนหน้านั้นเธอเคยสอนที่ University of Alberta และ Dalhousie University ประเทศแคนาดา และ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ความสนใจทางวิชาการของดร.ไฮดิมีลักษณะเป็นสหวิทยาการเน้นไปที่ความฉลาดรู้ทางดิจิทัลและพฤติกรรสารสนเทศ เธอได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลายแหล่ง ยกตัวอย่างเช่น Social Sciences and Humanities Research Council of Canada และ the Institute of Museum and Library Services (U.S.) ผลงานวิชาการของดร.ไฮดีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในสาขาวิชาและได้รับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่มีการแข่งขันสูงนอกจากนี้เธอเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะที่ University of Pretoria ประเทศแอฟริกาใต้ Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย และ Beijing Normal University ประเทศจีน ดร.ไฮดิได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐกหลายประเทศทั่วโลก เธอเป็นบรรณาธิการรวมถึงอยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการ Canadian Journal of Information and Library Science วารสาร Library & Information Science Research และวารสาร Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal ปัจจุบันเธอเป็นกรรมการที่ปรึกษาบรรณาธิการให้แก่วารสาร Information and Learning Sciences, วารสาร Pakistan Journal of Information Management และ Libraries, and Open Information Science ดร.ไฮดิเพิ่งลงจากตำแหน่ง president ของ Association for Library & Information Science Education และตำแหน่ง president ของ Canadian Association of Information Science นอกจากนี้เธอยังมีบทบาทสำคัญใน Association for Information Science & Technology ซึ่งเธอเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานของกลุ่ม SIG USE

—–

The Department of Library Science, Faculty of Arts in collaboration with the Information Landscape Research Unit will host a public talk by Dr.Heidi Julien, Professor of Information Science at the University of Buffalo, State University of New York. As a renown expert on digital literacy and information behavior, Dr.Julien is giving a talk on “Roles for information professionals in the fake news era” on Friday March 6, 2020 at Boromrajakumari Building Room 501. For reservation, please visit https://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/fakenewstalk2020/.

Synopsis

The time is now, the urgency is severe. We must take a stand in the face of fake news and the denigration of truth and expertise by those with power and influence. Information professionals are uniquely positioned to contribute our expertise to addressing one of the most profoundly damaging issues of our time: disregard for expertise and for credible, fact-based information. We have the intellectual and practical tools to address these issues and we have a professional responsibility to employ them. This talk will address the ways in which we can exercise these responsibilities.

About a speaker

Dr. Heidi Julien is a Professor in the Department of Information Science at the University at Buffalo, State University of New York (SUNY). She is a former department chair and has taught at the University of Alberta and Dalhousie University in Canada, and Victoria University of Wellington, New Zealand. Her research interests are interdisciplinary, with a focus on digital literacy and information behavior. She has been funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, and the Institute of Museum and Library Services (U.S.), among other agencies. Dr. Julien is widely published in the field’s top journals, and she presents her work at highly competitive conferences. She has been a visiting professor at the University of Pretoria, Charles Sturt University, and Beijing Normal University, and she has been invited to give plenary talks around the world. She has served as editor and on the editorial board of the Canadian Journal of Information and Library Science, and on the editorial boards of Library & Information Science Research, and Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal. She currently serves on the editorial advisory boards of Information and Learning Sciences, Pakistan Journal of Information Management and Libraries, and Open Information Science. Dr. Julien is the immediate past-president of the Association for Library & Information Science Education, and a past-president of the Canadian Association of Information Science. She is also active in the Association for Information Science & Technology, where she served as chair of SIG USE.

[Cancelled] Public Talk: Roles for information professionals in the fake news era
Tagged on: