อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Vaipulya sutra in Mahāyāna Literature”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Vaipulya sutra in Mahāyāna Literature” ใน An Online Certificate Course in Buddhist Studies (Introduction to the Buddhist Philosophy, Literature, Art & Archaeology and Dissemination of Buddhism in Asia) จัดโดย Swami Vivekananda Cultural Centre, High Commission of India, Colombo, Sri Lanka, Department of Buddhist Studies, […]

ตัวแทนนิสิตเก่ารุ่น อ.บ.51 ได้มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนช่วยเหลือนิสิต

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ตัวแทนนิสิตเก่ารุ่น อ.บ.51 ได้มอบเงินบริจาคจากการขายต้นไม้ในโครงการ “อ.บ.51 ต้นไม้เพื่อน้อง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนช่วยเหลือนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) เป็นผู้รับมอบ