ประกาศเรื่องขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษออกไปเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2564

TCAS2 #มีทุนการศึกษา จำนวนรับเข้า 7 คน (7 ทุนการศึกษา) รับสมัครวันที่ 1-12 มีนาคมนี้ค่ะ ด่วน!!! ประกาศเรื่องขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษออกไปเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2564 …