ประกาศเรื่องขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษออกไปเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2564

TCAS2 #มีทุนการศึกษา จำนวนรับเข้า 7 คน (7 ทุนการศึกษา) รับสมัครวันที่ 1-12 มีนาคมนี้ค่ะ ด่วน!!! ประกาศเรื่องขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษออกไปเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยผู้สมัครจะต้องส่ง “แบบแสดงความจำนงขอขยายเวลาฯ” ตามแบบฟอร์มท้าย ประกาศฯ ฉบับนี้ มาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นะคะ

น้องๆ ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในเอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ในรอบที่ 2 ศึกษาประกาศรับสมัครได้ ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ TCAS ของจุฬา
(โครงการที่ 21) **สำหรับน้องๆ ที่ประสงค์ขอขยายเวลาการส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่าลืมยื่น “แบบฟอร์มฯ” ข้างต้นมาพร้อมเอกสารการสมัครด้วยนะคะ**

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 12 มีนาคม 2564 ผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ www.tcas.atc.chula.ac.th

[post-views]