เชิญชมวิดิโอย้อนหลังโรงเล่า ep.9 ในหัวข้อ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ และเรื่องราวของพระองค์”

สาขาวิชาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปิดสนทนาประสาคนเมากันในหัวข้อ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ และเรื่องราวของพระองค์” ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลาเปิดวงเล่า 19.00 น. ชงเล่าโดยขาประจำโรงเล่า ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และอ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ พร้อมด้วยแขกร่วมวงเล่าคนพิเศษ พระมหาเพิ่มพูน สุขเวสโก และอาจารย์ดนัย พลอยพลาย รับชมวิดิโอย้อนหลังได้ ที่นี่

ชมวิดิโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มองผู้หญิงลาตินอเมริกันในสื่อ สู่เส้นขอบฟ้าใหม่ของการเรียนรู้ภาษาสเปน (A Look at Latin American Women’s Presence in the Media towards a New Horizon to Learn Spanish)”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “มองผู้หญิงลาตินอเมริกันในสื่อ สู่เส้นขอบฟ้าใหม่ของการเรียนรู้ภาษาสเปน (A Look at Latin American Women’s Presence in the Media towards a New Horizon to Learn Spanish)” โดยวิทยากร อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง นักวิชาการด้านสตรีศึกษาลาตินอเมริกาศึกษาอาจารย์ภาษาสเปนและ Pageant expert ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. เข้าร่วมฟังบรรยายย้อนหลัง ที่นี่

บุคลากรภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการศึกษา (Editorial study) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

กรมควบคุมโรค โดยกองนวัตกรรมและวิจัย เชิญบุคลากรภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการศึกษา (Editorial study) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “From Professional Viewpoint: HCI Research and UX Design in Thailand”

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “From Professional Viewpoint: HCI Research and UX Design in Thailand”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการจัดทำ Systematic Review งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการจัดทำ Systematic Review…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการนำเสนอโครงการเว็บไซต์ (Site map) และแบบร่างหน้าแสดงผล (UI) ฐานข้อมูล One Database

ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการนำเสนอโครงการเว็บไซต์ (Site map)…

อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 ปีพ.ศ. 2564

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด เชิญ อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7…

การบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมประจำเดือนสิงหาคม เรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศในยุคดิจิทัล”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศในยุคดิจิทัล” โดยอาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข…

เชิญชวนรับชมวิดิโอบันทึกกิจกรรมย้อนหลัง โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดย อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ

เชิญชวนทุกท่านรับชมวิดิโอบันทึกกิจกรรมย้อนหลัง โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดย อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ …

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมคอร์สเรียน “ภาษาสเปนกับนางงาม” (ออนไลน์) โดย อาจารย์ธง – ฐิติพงษ์ ด้วงคง

ภาพสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 …

เชิญรับชมวิดิโอย้อนหลังกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะอักษรศาสตร์ โดยฝ่ายวิรัชกิจและภาควิชาภาษาไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทสังคมโลก”…