ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรื่อง “กว่าจะได้เป็น Paris 2024: วิเคราะห์วาทกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีส”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรื่อง “กว่าจะได้เป็น Paris 2024: วิเคราะห์วาทกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีส” โดย อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/prxHHAzZ5vAxMia17 หรือสแกน QR code ในภาพโปสเตอร์……………………….บทวิเคราะห์วาทกรรมการนำเสนอวิสัยทัศน์และข้อเสนอของกรุงปารีส ในเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูร้อนปี ค.ศ.2024 เมื่อกรุงปารีส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาของมวลมนุษยชาติ ได้นำเสนอ Paris 2024 ด้วยแนวคิดใหม่ในการปรับภูมิทัศน์เพื่อจัดมหกรรมกีฬาใจกลางเมืองหลวง แสดงให้เห็นบทบาทสำคัญยิ่งของกีฬาเพื่อพัฒนาเมือง สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks Education

หัวข้อ “การศึกษาระดับอนุบาลในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่ หัวข้อ “การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่ หัวข้อ “การศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่ หัวข้อ “การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่ หัวข้อ “การศึกษาหลักสูตรพิเศษในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่