ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาครั้งใหญ่แห่งปีในโอกาสครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom งานเสวนาประกอบด้วยการแนะนำชีวิตและผลงานของนักเขียนรางวัลโนเบล อาทิ Kazuo Ishiguro, Toni Morrison, José Saramago และ Mo Yan แนะนำโดยคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จากหลากหลายภาควิชา ตั้งแต่เวลา 9.15-15.30 น. อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนั้น ในตอนท้าย ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. มีการเสวนาเรื่อง “นักเขียนรางวัลโนเบลกับการเรียนการสอนในสาขามนุษยศาสตร์” และมีวิทยากรรับเชิญให้เกียรติร่วมเสนาคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ผู้ดำเนินรายการคือ […]