อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ได้รับเชิญเป็นผู้ประสานงานในการสัมมนาการจัดการประชุมผู้บริหารสภาการจดหมายหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 24 และการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ…

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Paper Camp)

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ไปเป็นวิทยากรโครงการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ศิลปกรรมสร้างสรรค์เมืองเพชร”: เรื่องเล่าและบทบาทในฐานะทุนทางวัฒนธรรมในบริบทการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์…

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์…

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุไทยในพื้นที่ภาคใต้ (The Development of Oral Health Literacy Instrument for the Southern Thai Elderly (OHL-TE)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเป็นประธานกรรมการ…

คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งงานภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นผู้เข้าร่วมอภิปรายนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นัยของคำพิพากษาของ Judge G.Koeltl (the UD District Court in the Southern District of New York) ในคดีที่ AAP Member-Publishers ฟ้อง Internet Archive”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Copyright Coalition Thailand ไปเป็นผู้เข้าร่วมอภิปรายนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การทำวิจัยในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้งที่ 2 )”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นวิทยากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นบรรณาธิการและเข้าร่วมประชุมในคณะบรรณาธิการจัดทำสารนุกรมวรรณคดีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือท้องถิ่นและเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัย หัวข้อ การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายส่งเสริมคุณภาพและเผยแพร่งานวิจัย สำนักบริหารวิจัย ไปเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย…

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการเสวนา เรื่อง เปล่งเสียงแห่งเรา ในรายวิชา ปก.467 ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ วิทยาลัยสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นที่ปรึกษา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “บทบาทของ Webtoon ในการพัฒนา K-Content”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลสุรินทราชา 2566

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลสุรินทราชา 2566 ดังต่อไปนี้…