รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การทำวิจัยในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้งที่ 2 )”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การทำวิจัยในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้งที่ 2 )” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]