นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2566

นิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส และนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ เนื่องในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2566 หัวข้อ Hommage à SAR la Princesse Galyani Vadhana : Lumière d’une pédagogue aux multiples engagements » จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลและของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังต่อไปนี้

อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ ได้รับทุนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไปอบรมด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ “Teaching French as a Foreign Language Today : Culture, Society and New Educational Trends”  

อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับทุนจากฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไปอบรมด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ “Teaching French as a Foreign Language Today : Culture, Society and New Educational Trends” ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566 ณ สถาบัน CAVILAM – Allaince Française เมือง Vichy ประเทศฝรั่งเศส