ขอแสดงความยินดีแก่คุณอนุช อาภาภิรม (อบ.26) คุณสุภา สิริสิงห (อบ.30) และคุณมนันยา ธนะภูมิ (อบ.31)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณอนุช อาภาภิรม (อบ.26) คุณสุภา สิริสิงห (อบ.30) และคุณมนันยา ธนะภูมิ (อบ.31) ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2564 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย