จดหมายข่าวเทวาลัย

ข่าวล่าสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ สาธิตการสอน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 (TCAS65) ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม โรงเล่า หัวข้อ “ฝัน ณ กลางฤดูใบไม้ผลิ: A Midsummer Night’s Dream พากย์สันสกฤต”

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 หัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา” โดย ผศ.ดร.กนิษฐ์ (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านข่าวย้อนหลัง

แท็ก

Tags