ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก (ภาษาสเปน) สำนักศิลปกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวอังศุรัตน์ ระยา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมจากการประชุมนานาชาติด้านสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5 (5th International Conference of Information Science: ICIS 2022) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา