ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก (ภาษาสเปน) สำนักศิลปกรรม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย