ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประวัติศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง