ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2565

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2565
รศ. ดร.เพ็ญศิริ เจริญพจน์ อ.บ.30
นางสายเกษม ตริวิศวเวทย์ อ.บ.32
ศ.กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ อ.บ.34
ศ. ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ อ.บ.36
นางสวลี ศิริผล อ.บ.40
ศ. ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ อ.บ.41
นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อ.บ.47