ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2565

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2565
รศ. ดร.เพ็ญศิริ เจริญพจน์ อ.บ.30
นางสายเกษม ตริวิศวเวทย์ อ.บ.32
ศ.กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ อ.บ.34
ศ. ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ อ.บ.36
นางสวลี ศิริผล อ.บ.40
ศ. ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ อ.บ.41
นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อ.บ.47

ข่าวที่เกี่ยวข้อง