ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

1. ผศ.ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ (ภาควิชาภาษาตะวันออก)
2. อ.ดร. รัฐพร สวรรค์พิทักษ์ (ภาควิชาภาษาตะวันออก)
3. อ.ดร. ธิบดี บัวคำศรี (ภาควิชาประวัติศาสตร์)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง