ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (2023 Global Korea scholarship)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (2023 Global Korea scholarship)

1. นางสาวชลลดา เฉลิมไพโรจน์ บัณฑิตวิชาเอกภาษาเกาหลี ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมเกาหลี ภาควิชาเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University)

2. นางสาวชนัญญา เจริญเปี่ยม บัณฑิตวิชาเอกภาษาเกาหลี ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University)

3. นายกิตติชน โคตรคำ บัณฑิตวิชาโทภาษาเกาหลี ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาภาษาและวรรณคดีเกาหลี มหาวิทยาลัยโคเรีย (Korea University)

4. นางสาวณัฏฐ์นรี มโหฬาร บัณฑิตวิชาโทภาษาเกาหลี ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีเกาหลี มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk university of foreign studies)

5. นายสุรศักดิ์ เมืองดี บัณฑิตวิชาโทภาษาเกาหลี ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง