ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณรัฐเกาหลีด้านการเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในต่างประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง