ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 นี้ คณะอักษรศาสตร์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ วิ่ง ทุ่มน้ำหนัก แชร์บอล เทเบิลเทนนิส กรรเชียงบก วิ่งเปี้ยวกระสอบ ชักเย่อ

  • บุคลากรของคณะอักษรศาสตร์ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 

– เหรียญทอง 2 เหรียญจากการแข่งขันว่ายน้ำ คือ ผศ. นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) และ นางสาวสรรพพร เรไรวรรณ (ภาควิชาภาษาไทย)  

– เหรียญเงิน 1 เหรียญจากการแข่งขันวิ่งผลัด 4 × 100 เมตร ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย นางบุษกร ธรณี (ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์) นางสาวจรรยา ยามาลี (ภาควิชาปรัชญา) นางวรรณภา จัดสนาม  (กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ) และ นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล (กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร)

– เหรียญทองแดง 1 เหรียญจากการแข่งขันว่ายน้ำ คือ นายฉลอง แสงสิริวิจารณ์ 

  • รายนามนักกีฬาและผู้ร่วมขบวนพาเหรดมีดังต่อไปนี้
รายชื่อนักกีฬา คณะอักษรศาสตร์
ว่ายน้ำ
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานประเภทกีฬาเหรียญรางวัล
1ผศ. นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์ภาษาอังกฤษว่ายน้ำทอง
2นางสาวสรรพพร เรไรวรรณภาษาไทยว่ายน้ำทอง
3นายฉลอง แสงสิริวิจารณ์วิจัยว่ายน้ำทองแดง
กรีฑา-ทุ่มน้ำหนัก
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานประเภทกีฬาเหรียญรางวัล
1นางบุษกร ธรณี ห้องสมุดวิ่ง ผลัด 4×100เงิน
2นางสาวจรรยา ยามาลีปรัชญาวิ่ง ผลัด 4×100เงิน
3นางวรรณภา จัดสนาม วิจัยวิ่ง ผลัด 4×100เงิน
4นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุลแผนและพัฒนาวิ่ง ผลัด 4×100เงิน
5นางสาวอัจฉรา ทาโพธิ์ ห้องสมุดทุ่มน้ำหนัก 
6ผศ.ดร.ปรีณา แข่งขันภาษาอังกฤษวิ่ง 200 เมตร 
แชร์บอล
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานประเภทกีฬาเหรียญรางวัล
1นางบุษกร ธรณี ห้องสมุดแชร์บอล 
2นางสาวดวงหทัย ธรรมสอนการเงินแชร์บอล 
3นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุลแผนและพัฒนาแชร์บอล 
4นางวรรณภา จัดสนามวิจัยแชร์บอล 
5นางสาวอัจฉรา ทาโพธิ์ห้องสมุดแชร์บอล 
6นางมนัสชยา ธารีศัพท์บรรณารักษศาสตร์แชร์บอล 
7นางสาวมลฤดี สืบเชื้อการเงินแชร์บอล 
8นางสาววิพาพร สอนสระคูวิชาการแชร์บอล 
9นางสาวขวัญทิพย์ พงศ์ทองเมืองวิจัยแชร์บอล 
10นางพวงพยอม ทองม่วงการเงินแชร์บอล 
11นางสาวสุวิมล นุ่มมณีบุคคลแชร์บอล 
12นางสาวกันยารัตน์ อภิรักษ์สกุลห้องสมุดแชร์บอล 
13นางสาวนัทจรินทร์ ทองเจริญศิลปการละครแชร์บอล 
14นางสาวนันท์นภัส พฤกษาศิลปการละครแชร์บอล 
15นางสาวจรรยา ยามาลีปรัชญาแชร์บอล 
  
เทเบิลเทนนิส
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานประเภทกีฬาเหรียญรางวัล
1นางสาวอัจฉรา ทาโพธิ์ห้องสมุดเทเบิลเทนนิส 
2ผศ. นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์ภาษาอังกฤษเทเบิลเทนนิส 
3ผศ. ดร. อิงโก เพเทอร์สภาษาอังกฤษเทเบิลเทนนิส 
4ผศ. ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเทเบิลเทนนิส 
กรรเชียงบก
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานประเภทกีฬาเหรียญรางวัล
1นายฉลอง แสงสิริวิจารณ์วิจัยกรรเชียงบก       500 ,1000 เมตร 
2รศ.ดร. ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ปรัชญากรรเชียงบก       1000 เมตร 
3นางบุษกร ธรณีห้องสมุดกรรเชียงบก        500 เมตร 
กีฬาพื้นเมือง วิ่งปี้ยวกระสอบ
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานประเภทกีฬาเหรียญรางวัล
1นางบุษกร ธรณีห้องสมุดวิ่งเปี้ยวกระสอบ 
2นางสาวกันยารัตน์ อภิรักษ์สกุลห้องสมุดวิ่งเปี้ยวกระสอบ 
3นางวรรณภา จัดสนามวิจัยวิ่งเปี้ยวกระสอบ 
4อาจารย์ ดร. ภณิตา ศิลปดิลกอิตาเลียนวิ่งเปี้ยวกระสอบ 
5นางสาวนัทธนันท์ สวัสดิวงศ์ภาษาศาสตร์วิ่งเปี้ยวกระสอบ 
6นางพวงพยอม ทองม่วงการเงินวิ่งเปี้ยวกระสอบ 
7นางนิรอฮานี นิมะมิงห้องสมุดวิ่งเปี้ยวกระสอบ 
8นางสาวมลฤดี สืบเชื้อการเงินวิ่งเปี้ยวกระสอบ 
กีฬาพื้นเมือง ชักเย่อ
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานประเภทกีฬาเหรียญรางวัล
1นางบุษกร ธรณีห้องสมุดชักเย่อ 
2นางสาวชรันยภัทร์ สิงสุขBalacชักเย่อ 
3นางสาวกันยารัตน์ อภิรักษ์สกุลห้องสมุดชักเย่อ 
4นางสาวสุวิมล นุ่มมณีบุคคลชักเย่อ 
5นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุลแผนและพัฒนาชักเย่อ 
6ผศ. ดร. ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ภาษาศาสตร์ชักเย่อ 
7นางพวงพยอม ทองม่วงการเงินชักเย่อ 
8นางสาวมลฤดี สืบเชื้อการเงินชักเย่อ 
9นางนิรอฮานี นิมะมิงห้องสมุดชักเย่อ 
10นางสาวดวงหทัย ธรรมสอนการเงินชักเย่อ 

รายชื่อผู้ร่วมขบวนพาเหรดคณะอักษรศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทองสุข จิตวิมลประเสริฐ                ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาววราพร พวงจันทร์หอม                              ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางบุษกร ธรณี                                                   ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว                                       กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ

นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล                                       กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร

นางกฤติยา ทองเพ็ชร                                          กลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ

นายณัฐชาต โชติขจรไทย                                      กลุ่มภารกิจงานสารบรรณ พิธีการและอาคารสถานที่

นายวชิรวิชญ์ โก้สกุล                                           กลุ่มภารกิจงานบริการวิชาการ

นายวิทยาภรณ์ วาระเพียง                                     กลุ่มภารกิจงานเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายสุประกาณฑ์  หล้าดี                                       กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ

นางพวงพยอม ทองม่วง                                        กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ

นางสาวมลฤดี สืบเชื้อ                                          กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ

นางยุพินย์ กิตติลดากุล                                         กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร

นางสาวนรญา ภัคโรจนจินดา                                กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร

นายจีราวัฒน์ มงคลวิทย์                                       กลุ่มภารกิจงานสารบรรณ พิธีการและอาคารสถานที่

นายอินอาม หวังวิชา                                            กลุ่มภารกิจงานสารบรรณ พิธีการและอาคารสถานที่

นายวุฒิชัย วงษ์ชู                                                กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ อนุยุทธพงศ์                            กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา

นายสวิชญา  ไชยงาม                                           กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา

นายจักรพงษ์  สุเมธานนท์                                    กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

นางสาวขวัญทิพย์ พงศ์เมืองทอง                            กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

นายฉลอง แสงสิริวิจารณ์                                      กลุ่มภารกิจงานจัยและพัฒนาวิชาการ

นางนิรอฮานี นิมะมิง                                           ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

นางสาวอัจฉรา ทาโพธิ์                                         ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

นายอิคลัส แวมามุ                                               ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

นายพงศ์ธร สังข์ทอง                                            ศูนย์บริการวิชาการ

นางสาวนันท์นภัส งามสัจจะวงศ์                            ภาควิชาภาษาไทย

นางสาวนัทธนันท์ สวัสดิวงศ์                                 ภาควิชาภาษาศาสตร์

นางสาวภูษณิศา ไชยแก้ว                                      ภาควิชาภูมิศาสตร์

นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ                             ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

นายสมพล ไตรวัฒนวงษ์                                       หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬาผู้ได้รับเหรียญรางวัลและขอชื่นชมและขอบคุณบุคลากรทุกคนที่เป็นตัวแทนคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ทีมงานผู้ดูแลนักกีฬา ทีมงานจัดเตรียมอุปกรณ์ขบวนพาเหรดมา ณ โอกาสนี้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง