[Cancelled] Public Talk: Roles for information professionals in the fake news era

[Cancelled] Public Talk: Roles for information professionals in the fake news era

***เนื่องด้วยข้อกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศขอยกเลิกการบรรยายสาธารณะในหัวข้อ “Roles for information professionals in the fake new era” ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าว***

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายสาธารณะในหัวข้อ Roles for information professionals in the fake news era โดย Dr.Heidi Julien ศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมสารสนเทศและความฉลาดรู้ทางดิจิทัลจาก Department of Information Science, University of Buffalo, State University of New York (SUNY) และอดีตนายกของสมาคม Association for Library & Information Science Education และ Canadian Association of Information Science ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี ห้อง 501 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/fakenewstalk2020/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แนะนำหนังสือใหม่: #ราคาของการมีลูก: เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน

แนะนำหนังสือใหม่: #ราคาของการมีลูก: เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน

สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้เกิดภาวะกดดันในการสร้างครอบครัวยุคใหม่ เมื่อคิดจะสร้างครอบครัวจึงต้องคิดหนัก หนังสือ “#ราคาของการมีลูก: เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน” ผลงานชิ้นล่าสุดของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอฉากทัศน์และมุมมองของพ่อและแม่ที่มีต่อการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการเลี้ยงดูบุตรในยุคปัจจุบัน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และการสัมภาษณ์เชิงลึก หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในโครงการ “การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์” ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรและสังคมไทย” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คณาจารย์ภาควิชานำเสนอและร่วมการประชุม A-LIEP และ ICADL 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย

คณาจารย์ภาควิชานำเสนอและร่วมการประชุม A-LIEP และ ICADL 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา และ อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ International Forum on Crossroads of Science on Knowledge, Information & Data โดยเป็นการจัดการประชุมทางวิชาการร่วมกัน 3 รายการ ได้แก่ 1) 2019 Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and Practice (A-LIEP 2019), 2) 21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2019) และ 3) Asia-Pacific iSchool Meeting ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

On November 4-7, 2019, Dr.Songphan Choemprayong and Dr.Naya Sucha-xaya participated in the International Forum on Crossroads of Science on Knowledge, Information & Data. Located in Kuala Lumpur, Malaysia, the forum co-locate three major events including 1) 2019 Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and Practice (A-LIEP); 2) 21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL); and 3) Asia-Pacific iSchool Meeting.

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนอผลงานในการประชุม ASIS&T 2019

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนอผลงานในการประชุม ASIS&T 2019

Dr. Songphan Choemprayong co-presented a paper entitled “Objectives & key results for active knowledge sharing in IT consulting enterprises: A feasibility study” with Ms. Nattakan Klanwaree, a graduate from Master’s program in Technopreneurship and Innovation Management, Chulalonkorn University at the 82nd Annual Meeting of Association for Information Science and Technology (ASIS&T) in Melbourne between October 19-23, 2019.

LibSci@Chula at ICADL 2018

LibSci@Chula at ICADL 2018

Two faculty members from our department, Dr.Songphan Choemprayong and Dr.Sorakom Dissamarn, presented their works at the 20th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2018). The conference was hosted by the University of Waikato, New Zealand from November 19 – 22, 2018. Dr.Choemprayong gave a presentation entitled “Development of Content-Based Metadata Scheme of Classical Poetry in Thai National Historical Corpus” while Dr.Dissamarn delivered a poster presentation on “A Visual Content Analysis of Thai Government’s Census Infographics.”

Dr.Wachiraporn presented at Web Archiving Conference 2018

Dr.Wachiraporn presented at Web Archiving Conference 2018

Our lecturer, Dr.Wachiraporn Klangtanaboon, presented a paper at Web Archiving Conference 2018 in New Zealand. The paper is entitled “Web Content in Anthropology: Lessons Learned for a Step in the Right Direction” outlining a web archiving initiative at the Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre.