เมื่อวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา และ อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ International Forum on Crossroads of Science on Knowledge, Information & Data โดยเป็นการจัดการประชุมทางวิชาการร่วมกัน 3 รายการ ได้แก่ 1) 2019 Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and Practice (A-LIEP 2019), 2) 21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2019) และ 3) Asia-Pacific iSchool Meeting ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Dr.Naya Sucha-xaya presented her work on “Building a GLAM class with a participatory approach” at A-LIEP 2019.

ในการนี้ อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา ได้นำเสนอผลงาน ในหัวข้อ Building a GLAM class with a participatory approach ในการประชุม A-LIEP 2019 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุม International Forum on Crossroads of Science on Knowledge, Information & Data ในครั้งนี้ จัดโดย Universiti Teknologi MARA มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คนจากมากกว่า 20 ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก ในปี 2560 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม A-LIEP 2017 และ ICADL 2019 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ Data, Information and Knowledge for Digital Lives

Dr.Songphan Choemprayong chaired a doctoral consortium workshop, a pre-conference event, at TTDI library.

On November 4-7, 2019, Dr.Songphan Choemprayong and Dr.Naya Sucha-xaya participated in the International Forum on Crossroads of Science on Knowledge, Information & Data. Located in Kuala Lumpur, Malaysia, the forum co-locate three major events including 1) 2019 Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and Practice (A-LIEP); 2) 21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL); and 3) Asia-Pacific iSchool Meeting.

At A-LIEP, Dr.Naya presented a paper entitled “Buidling a GLAM class with a participatory approach”, reporting the results and experiences from the development of a general education course on creative learning space by faculty members at the Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

Attended by more than 200 participants from all regions around the world, the International Forum on Crossroads of Science on Knowledge, Information & Data was hosted by Universiti Teknologi MARA. The co-location of A-LIEP and ICADL conferences was first hosted by the Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University in 2017 in Bangkok, Thailand under the theme “Data, Information and Knowledge for Digital Lives”.

คณาจารย์ภาควิชานำเสนอและร่วมการประชุม A-LIEP และ ICADL 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย