ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ
ศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ
ศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564

ศ. ดร.รื่นฤทัย เป็นอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 35 และเป็นศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น ปี 2558 ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ อาทิ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พ.ศ.2558 และอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2553

ผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย แสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวรรณคดีไทยและวรรณคดีวิจารณ์ ปรากฏทั้งในส่วนของโครงการวิจัย ตำรา และหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับวรรณคดีวิจารณ์จำนวนมาก อาทิ นามานุกรมรามเกียรติ์ สุนทรียภาพแห่งชีวิต และนิทานชาดกฉบับเปรียบเทียบ

[post-views]