ขอเชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ รองคณบดีด้านการวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในฐานะนักแปล-ล่าม และโอกาสของการทำงานสายงานแปลและล่ามในอนาคต ติดตามบทสัมภาษณ์ของอาจารย้ได้ที่ blog ของ CU Get Ready (โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในด้านการศึกษาต่อเเละการทำงาน ) คลิกเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์

โครงการ “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” เป็นครั้งสุดท้ายของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสที่ 8 เมษายน เวลา 19:00-20:00 ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบจะจัดโครงการ “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” เป็นครั้งสุดท้ายของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ด้วยการเสวนาเรื่อง Stranger Things โดยคุณภาณุ ตรัยเวช ดำเนินรายการและร่วมสนทนาโดยคุณชุติเดช เมธีชุติกุล

ขอเชิญเข้าร่วม Clubhouse เรื่อง การจัดการข้อมูลดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด

ขอเชิญเข้าร่วม Clubhouse เรื่อง การจัดการข้อมูลดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เมื่อเป้าหมายของการใช้งานข้อมูลหรือสารสนเทศไม่ได้อยู่ที่วัตถุหรือบรรจุภัณฑ์ แต่อยู่ที่ความรู้หรือความคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้ ในขณะเดียวกันความรู้หรือความคิดหนึ่ง ๆ ก็ถูกบรรจุและเผยแพร่ในหลายรูปแบบทั้งที่อยู่ในรูปแบบทางกายภาพและดิจิทัล รูปแบบของวัตถุหรือบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็เป็นตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดกรอบการรับรู้ การทำความเข้าใจ และการใช้งานความรู้และหรือความคิดเหล่านั้น ระบบจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้งานกันในห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และแกลลอรี่ในปัจจุบันสามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร แนวคิดที่เราใช้ในการจัดการความรู้ที่ซับซ้อนที่ให้ความสำคัญกับความรู้และความคิดในระดับนามธรรม จะถ่ายทอดออกมาในเชิงปฏิบัติได้อย่างไร หัวหน้าภาควิชาฯ จะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับทิศทาง ความเคลื่อนไหวและความท้าทายในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศในห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ในประเด็นดังกล่าว ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน Clubhouse ลิงก์สำหรับเข้าร่วม https://www.joinclubhouse.com/event/mJDorXlO?fbclid=IwAR3cMwTIY1kRsEcTP5uaQ9_zO0-YtYjFG_JZzzb8s1twBG3wl1osgMTisxw

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Zero tense marking in English-as-Lingua-Franca communication: A case of Thai users”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Zero tense marking in English-as-Lingua-Franca communication: A case of Thai users”วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.นภาศรี ทิมแย้ม (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) วันเวลา: วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3dTzVjZ

นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นายจิรายุทธ สุวรรณสังข์ นางสาวกาญลดา บรรลุพงษ์ และนางสาวอรจิรา ติตติรานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ จากผลงานวิชาการเรื่อง “ภูมิศาสตร์แห่งอารมณ์: ถ้อยคำอารมณ์ผ่านทวิตเตอร์กับสุขภาวะของประชากรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก” ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นอกจากนี้ คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ทุกคน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์อีกด้วย https://www.chula.ac.th/news/45102/

วิดีโองานเสวนา “สู่ ‘ประวัติศาสตร์วิถี’ ในทฤษฎีภาพยนตร์: ประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาพยนตร์ในบริบทโลก ‘Global South’”

เชิญรับชมวิดีโองานเสวนา “สู่ ‘ประวัติศาสตร์วิถี’ ในทฤษฎีภาพยนตร์: ประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาพยนตร์ในบริบทโลก ‘Global South’” (The “Historical Turn” in Film Theory: Film Historiography of the Global South) บรรยายโดย ผศ.ดร.ปาลิตา จุนแสงจันทร์ ร่วมอภิปรายโดยคุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต, คุณก้อง ฤทธิ์ดี และ อ.ดร.ไกรวุฒิ จุลพงศธร คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2564

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2564 ได้แก่ – คุณสุมณฑา สวนผลรัตน์ มหาบัณฑิตศิลปการละคร รางวัล “ศิลปาธร” สาขาศิลปะการแสดง– คุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 70 รางวัล “ศิลปาธร” สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว รางวัล “ศิลปาธร” เป็นโครงการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย มีผลงานได้รับการเผยแพร่ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

COVID-19 and the Plagued Humanities Crisis

COVID-19 and the Plagued Humanities Crisis On April 2, 2021, the Faculty of Arts welcomed Gregory E. Rutledge to join International Arts Talk V via Zoom and give his talk on COVID-19 and the Plagued Humanities Crisis: Deep Time Reflections on Teaching Literature, Race, and Critical Race Theory. In his talk, Rutledge shares with us […]