ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนพฤษภาคม เรื่อง “ภาวะโพสต์ฮิวแมนในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัย”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรื่อง “ภาวะโพสต์ฮิวแมนในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัย” โดย อ.ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/qmX5MahNpkgBSyfe7 หรือสแกน QR code ในภาพโปสเตอร์ บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัยจำนวนหนึ่งดำเนินเรื่องในบริบทโลกปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเนื้อเรื่องส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และเอื้ออำนวยให้เกิดสังคมรูปแบบใหม่จากความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม ในตัวบทกลุ่มดังกล่าวปรากฏสังคมมนุษย์ที่มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ค่านิยม และพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นที่มาของภาวะโพสต์ฮิวแมนที่หลากหลายจากการเปลี่ยนแปลงร่างกายและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การศึกษาบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัยจึงเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์ในสภาพแวดล้อมอันอุดมด้วยเทคโนโลยี

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน 2564 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. 3 เมษายน 2564 เรื่อง “เมืองอัจฉริยะ: การนิยามความหมายจากแนวความคิดของคนกรุงเทพฯ” โดย อ.ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์10 เมษายน 2564 เรื่อง “เรื่องเล่าจากโรงงาน: วิถีชีวิตและขอบเขตทางชาติพันธุ์ระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานจากเมียนมา” โดย อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล17 เมษายน 2564 เรื่อง “การใช้ข้อมูลจาก social media เพื่องานวิจัยด้านภูมิศาสตร์” โดย อ.ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์24 เมษายน 2564 เรื่อง “การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการศึกษาแหล่งหญ้าทะเล” โดย อ.ดร.ชนิตา ดวงยิหวา ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.ph

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนเมษายน 2564 เรื่อง “มองโรคเอดส์ (AIDS) และไวรัส HIV ผ่านวรรณกรรมสเปนร่วมสมัย”

วันที่ 29 เมษายน เวลา 14.00-15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “มองโรคเอดส์ (AIDS) และไวรัส HIV ผ่านวรรณกรรมสเปนร่วมสมัย”…

สรุปเนื้อหาโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564

เดือนมกราคม เรื่อง “มิติทางจริยธรรม สังคม และศาสนาของปัญญาประดิษฐ์” วิทยากร คือ ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านสรุปเนื้อหาได้ที่ลิงก์ https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/aksorn/th/arts-activities/2021/01/21/8613/ เดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร” วิทยากร คือ อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านสรุปเนื้อหาได้ที่ลิงก์ https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/aksorn/th/arts-activities/2021/02/22/8630/ เดือนมีนาคม เรื่อง “การพึ่งพากันระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: บริบทของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไทย” วิทยากร คือ ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านสรุปเนื้อหาได้ที่ลิงก์ https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/aksorn/th/research-services/2021/03/17/8618/

Meeting with University of Tokyo

On Monday, April 26, 2021, the Faculty of Arts met with Tsugihiro Shimura, a representative from the University of Tokyo to discuss the upcoming Arts CU Summer Program in Thai Language and Culture Online …

เชิญรับชมวิดีโองานเสวนา เรื่อง “Florida: Language and Cultural Identity of Latinxs, ดู Miss Universe เยือน Little Habana ณ เมืองหลวง “ทิพย์” แห่งลาตินอเมริกา”

งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อตอบรับกระแสการจัดประกวดนางงามจักรวาลที่เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดาในปีนี้ วิทยากรทั้งสองได้มาบอกเล่าเรื่องราวน่าสนใจและความมีเสน่ห์ของเมืองหลวง “ทิพย์” แห่งลาตินอเมริกา โดยได้ให้ความรู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นของชาวลาตินอเมริกาเข้ามาดินแดนแห่งนี้ อิทธิพลทางการเมืองของชาวฮิสปานิกในเชิงนโยบาย การผสมผสานทางวัฒนธรรม และการดำรงอัตลักษณ์ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมในปัจจุบัน คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

เว็บไซต์ใหม่ของภาควิชาภาษาไทยเปิดให้เข้าใช้งานได้แล้ววันนี้

เว็บไซต์ใหม่ของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้เข้าใช้งานได้แล้ววันนี้ ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~thai/ เป็นเว็บให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา หลักสูตร การรับเข้า ทุนการศึกษา ข่าวสารและกิจกรรม และมีอีกเว็บไซต์หนึ่ง คือ https://www.arts.chula.ac.th/~thai/thaiarchives/ เป็นเว็บคลังความรู้ด้านภาษา วรรณคดี และคติชนไทย หากผู้เข้าชมเว็บไซต์มีปัญหาด้านการใช้งาน หรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอความกรุณาส่งข้อมูลหรือความคิดเห็นมายังอีเมล thaidept@chula.ac.th ได้เลยค่ะ

COMING FRIDAY! April 30, 2021 “Asian Gothic”

COMING FRIDAY! April 30, 2021, at 1 pm (Thailand), via Zoom, the Faculty of Arts will feature Katarzyna Ancuta, our lecturer in the Bachelor of Arts in Language and Culture Program (BALAC) and an expert in Asian Gothic. With Nida Tiranasawasdi, Assistant Professor from the Department of English, as moderator, Dr. Ancuta will share with […]

สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้จัดพิธีปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2564 (2021년도 태국인 한국어 교원 양성 과정 연수) โดยมีประธานกล่าวปิดงานและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดแบบออนไลน์ ดังนี้1. คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2. ฯพณฯ อีอุกฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย3. คุณคิมยองจิน ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand)4. ศาสตราจารย์ ดร.อีแฮยอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมเกาหลี มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) หลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพความเป็นครู เสริมสร้างความสามารถของครูและผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นครูสอนภาษาเกาหลีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี ภาษาศาสตร์ทั่วไปกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ วัฒนธรรมเกาหลี เกาหลีศึกษา ทฤษฎีการสอน การฝึกสอน เป็นต้น […]

คณะอักษรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้อาจารย์อาวุโสและอาจารย์พิเศษผู้ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ วังสระปทุม อาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุลศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์รองศาสตราจารย์ ดร. นววรรณ พันธุเมธาศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี ทั้งนี้ อาจารย์ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร อดีตนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณอาคารมหาจุฬาลงกรณ์

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “มองโรคเอดส์ (AIDS) และไวรัส HIV ผ่านวรรณกรรมสเปนร่วมสมัย”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนเมษายน 2564 เรื่อง “มองโรคเอดส์ (AIDS) และไวรัส HIV ผ่านวรรณกรรมสเปนร่วมสมัย” โดย อ.ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3f5mOfX เอดส์(AIDS) เคยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงและมักถูกเชื่อมโยงกับความตาย ความเสื่อมถอยทางศีลธรรมและความเป็นชายขอบ โรคเอดส์เข้ามาในประเทศสเปนตรงกับช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมครั้งสำคัญ และได้กลายเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเขียนสเปนที่ได้นำเสนอโรคเอดส์ร่วมกับประเด็นทางสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค ภาพแทนของโรคเอดส์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้างและความเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและมายาคติที่ชาวสเปนมีต่อโรคและผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัส HIV ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนพุทธศาสน์ศึกษาและการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนพุทธศาสน์ศึกษาและการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี ในรายการ Learn Around ส่องนักเรียน (นอก) ทางช่องทรูปลูกปัญญา TrueVisions37, HD111 ท่านสามารถรับชมวิดีโอได้ที่ลิงก์ https://youtu.be/kvWCXpGGzqM

ภาพกิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานอุทิศแด่อาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤต ผู้ล่วงลับ

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ชมรมบาลี-สันสกฤต ซึ่งมีอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) เป็นประธาน จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานอุทิศแด่อาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤต ผู้ล่วงลับ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใต้พระมหามณฑป วัตไตรมิตรวิทยาราม การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ คณาจารย์ บุคลากร และสมาชิกชมรมบาลี-สันสกฤต โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์

เชิญรับชมวิดีโอกิจกรรมโรงเล่า EP.3 หัวข้อ “อชาตศัตรู…สาธุชนหรือคนบาป”

เชิญรับชมวิดีโอกิจกรรมโรงเล่า EP.3 หัวข้อ “อชาตศัตรู…สาธุชนหรือคนบาป”จัดโดย สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกลิงก์เพื่อรับชมวิดีโอ

การเสวนาปรัชญาในหัวข้อ “An Introduction to Hegel’s Science of Logic: Being, Nothing, Becoming, and the Project of a Presuppositionless Science”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาปรัชญาในหัวข้อ “An Introduction to Hegel’s Science of Logic: Being, Nothing, Becoming, and the Project of a Presuppositionless Science” โดย Assistant Professor Nahum Brown, PhD จาก Miyazaki International College ประเทศญี่ปุ่น งานจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ทาง Zoom และ Facebook Live: Department of Philosophy, Chulalongkorn University กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายทาง Zoom ที่ลิงก์ https://tinyurl.com/hegelchula